کلیدواژه‌ها = شناختارهای روانی
تعداد مقالات: 1
1. مدل مفهومی شناختارهای جرم‌زا براساس تحلیل روایت زندگی مجرمان سایبری

دوره 16، شماره 61، بهار 1400، صفحه 31-56

DORL.NET/DOR/20.1001.1.17359367.1400.16.1.2.0

اعظم هادی خامنه؛ سیدعبدالمجید بحرینیان؛ خدیجه ابوالمعالی حسینی