کلیدواژه‌ها = جرم
تعداد مقالات: 11
2. بررسی عوامل مؤثر در واگرایی‌های قومی در ایجاد جرم و تنش های اجتماعی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1399، صفحه 37-56

20.1001.1.17359367.1399.15.3.2.7

مهدی قاصد؛ حبیب الله زنجانی؛ علیرضا کلدی


3. مقایسۀ نیمرخ شخصیتی سارقان وسایل نقلیه با افراد بهنجار

دوره 15، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 137-156

20.1001.1.17359367.1399.15.2.6.9

سجاد بشرپور؛ پژمان هنرمند قوجه‌بگلو؛ سید محمد بصیر امیر؛ علیرضا مرادیان


5. اصول حاکم بر جرم‌یابی با نگاهی به آینده

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 9-38

حسین طالبیان


6. مقایسۀ سبک‌های دلبستگی در محکومان دادگاه های کیفری و افراد عادی

دوره 12، شماره 45، بهار 1396، صفحه 55-74

وحید نجاتی؛ عباس ذبیح‌زاده؛ عارف خلیلی پاجی؛ میثم رامشی


7. بررسی شیوه‌های مؤثر پیشگیری وضعی از سرقت به عنف

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 137-160

مسعود مرشدی


8. مقایسۀ کارکرد خانواده، معنای زندگی و میزان رشد اخلاقی در بین افراد مجرم و غیرمجرم

دوره 11، شماره 41، بهار 1395، صفحه 85-102

فاطمه مصطفائی؛ مرتضی مصطفائی؛ قادر زارع مهدوی


9. بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم در بین مجرمان سرقت و موادمخدر

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 9-26

مجید مداح؛ ابراهیم خیرخواهان


10. تأثیر اتخاذ تدابیر پیشگیرانۀ وضعی بر وقوع سرقت از اماکن

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 51-72

مسعود قاسمی؛ حمیدرضا علی پور


11. تبیین جامعه شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر جرم

دوره 8، شماره 31، پاییز 1392، صفحه 9-36

نادر رازقی؛ مهدیه رضوانی