کلیدواژه‌ها = جرم‌یابی
تعداد مقالات: 11
1. چالش‌های رعایت حقوق شهروندی متهم در فرآیند جرم‌یابی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1400، صفحه 91-112

مسعود مرشدی؛ محسن اسماعیلی؛ علی محمد احمد وند؛ اکبر وروایی


2. الگوی بازسازی صحنة جرم قتل با رویکرد جرم‌یابی

دوره 16، شماره 62، تابستان 1400، صفحه 9-26

حمیدرضا ماهیدشتی؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد قصری؛ سید ابوالحسن بتولی


3. راهبردهای جرم‌یابی جرائم سازمان‌یافتۀ مواد مخدر

دوره 16، شماره 61، بهار 1400، صفحه 9-30

dorl.net/dor/20.1001.1.17359367.1400.16.1.1.9

مجید کریمی؛ علی‌محمد احمدوند؛ علیرضا جزینی؛ اصحاب حبیب زاده


4. الگوی تشخیص صحنه‌های ساختگی در جرم‌یابی قتل

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 125-158

DORL.NET/DOR/20.1001.1.17359367.1399.15.4.6.3

علی جهانگیرپور؛ جلال شیرزاد؛ اصحاب حبیب زاده؛ مرتضی نجفی علمی


5. تأثیر پلیس اطلاعات پایه بر جرم‌یابی سایبری

دوره 15، شماره 59، پاییز 1399، صفحه 177-196

20.1001.1.17359367.1399.15.3.8.3

امیرحسین یاوری؛ فخرالدین توکلی؛ سید مرتضی مرتضوی


6. نظام جامع جرم‌یابی در پلیس ایران

دوره 15، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 89-114

20.1001.1.17359367.1399.15.2.4.7

حسین ذوالفقاری؛ حسین طالبیان؛ داود دعاگویان؛ سیدحسن بتولی


7. نوع شناسی صحنه‌های ساختگی در پرونده‌های قتل و سازوکارهای شناسایی آن

دوره 15، شماره 57، بهار 1399، صفحه 157-174

20.1001.1.17359367.1399.15.1.8.9

علی جهانگیرپور؛ جلال شیرزاد؛ اصحاب حبیب زاده؛ مرتضی نجفی علمی


8. عوامل مؤثر در جرم‌یابی سرقت خودرو در شهرستان قم

دوره 14، شماره 55، پاییز 1398، صفحه 9-28

صیاد درویشی؛ عبدالله هندیانی؛ احمد کرمی


9. ابعاد حقوقی عملیات تحت پوشش در جرم‌یابی جرائم مواد مخدر

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 113-130

یوسف ترابی؛ بهزاد منصوری شیخ‌جان؛ بختیار عباسلو؛ محمد نادری


10. آسیب‌شناسی تعامل پلیس و دستگاه قضایی در فرآیند جرم‌یابی

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 185-208

عبدالله هندیانی؛ امیرحسین یاوری بافقی؛ صالح عبدی نژاد؛ سودابه عزیزی؛ داود دعاگویان


11. اصول حاکم بر جرم‌یابی با نگاهی به آینده

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 9-38

حسین طالبیان