دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. سنجش راهبردهای پلیسی در شناسایی و دستگیری مجرمان تروریستی با ملاحظاتی در اسناد بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

پیمان نمامیان؛ نجات امیری؛ عمران شعبانلی


2. ارائه الگوی سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی دانش آموزان (پارادایم کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

حسین شریف پور؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد بارانی؛ داود دعاگویان


3. چالش‌های امنیتی- انتظامی فرقۀ «اِکنکار» و سیاست‌ جنایی ایران در مقابله با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

علیرضا درویش؛ محمود میر خلیلی؛ محمود قیوم‌زاده