بررسی جرم شناختی تأثیر عوامل فردی و خانوادگی بر حجم و ساخت بزهکاری

نویسندگان

چکیده

ملاحظات آماری موجود حاکی از روند رو به افزایش ارتکاب جرایم نسبت به سال‌های قبل و حداکثر میل به تبهکاری در سن 5/22 سالگی و مشارکت پایین‌تر زنان در ارتکاب جرایم است. در رویکرد جامعه‌شناختی به عوامل ارتکاب جرم، صرف‌نظر از اینکه جرم نتیجۀ همگانی شخصیت بزهکار با شرایطی است که او را احاطه کرده است و هیچ عاملی به تنهایی در تکوین نقض هنجارهای اجتماعی مؤثر نیست.تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات عوامل خانوادگی و فردی مانند تنبیه و بی‌مهری، از هم‌گسیختگی خانواده، محیط متشنج خانواده و جنسیت بر حجم و ساخت بزهکاری اجرا شده که از نظر ماهیت، توصیفی - تحلیلی و از نظر روش، علی - مقایسه‌ای است. برای بررسی‌های توصیفی، مشخصات 1049بزهکار از طریق آمارهای جنایی و مطالعۀ پرونده، موردبررسی قرارگرفته است؛اما برای تبیین‌های مقایسه‌ای، نمونۀتحقیق شامل98 نفر بزهکارو91 نفر غیر بزهکار بودکه باروش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه استفاده شد. مطابق نتایج آزمون تی، بین گروه بزهکاران و بهنجار از حیث ساختار گسسته خانواده، معاشرت با همسالان مجرم، نظارت والدین و سبک دلبستگی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیر نظارت والدین و گسسته بودن ساختار خانواده با معاشرت با بزهکاران همبستگی منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminological Investigation of the Effect of Individual and Family Factors on the Rate and Nature of Delinquency

نویسندگان [English]

  • Davood Seifi Ghara-Yatagh
  • Abolfazl Khaleghi
  • Mohammad Mahdipoor
چکیده [English]

Statistics proves the ever-increasing rate of crimes. The present study tries to
investigate the effect of individual and Family factors such as punishment, family
disconnection, Stressful environment, and gender on the rate and nature of
delinquency. This was a descriptive-analytic study. In order to study
descriptively, 1049 delinquents were analyzed based on the criminal Statistics
and case studies. For Comparative Studies, 98 delinquents and 91 no delinquents
were randomly selected to from the Statistical sample of the study. Questionnaire
was used to collect the required data. T-test was used to analyze the collected
data. The findings of the Study demonstrated that there was a significant
relationship between the delinquent and no delinquent Subjects regarding the
family structure, relations with the Peers, Parents control, and style of attachment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature of delinquency
  • Sistan & Baluchistan
  • Family factors
  • Gender
  • drug
  • Crime Rate