نقش مشارکت نهادهای مردمی در پیشگیری اجتماعی از جرم

نویسندگان

چکیده

امروزه ایده های جدیدی تحت عنوان نوآفرینی حکومت و گرایش به سمت حکومت جامعه‌محور (توانمندسازی به‌جای خدمات‌رسانی) باعث شده دولت‌مردان و مدیران دولتی به‌جای خدمات‌ رسانی‌هایی که درگذشته به شهروندان ارائه می‌دادند، تشکل‌های محلی و سازمان‌های اجتماعی مردمی را به‌گونه‌ای توانمند سازند تا امور مربوط به جامعه خویش را سازمان‌دهی کنند. اقدامات پلیس جامعه‌محور برای جلب مشارکت نهادهای مردمی در پیشگیری از جرم از جملۀ این ایده‌هاست. تأثیر مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد خرم‌آباد در پیشگیری اجتماعی از جرم در همین راستا مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از نظریه‌های علمی، چهار فرضیه در خصوص تأثیر مشارکت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نهادهای مردمی بر پیشگیری از جرم مطرح و با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامۀ محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفت. جامعۀ آماری شامل کارکنان و کارشناسان اجتماعی، قضایی و انتظامی پلیس و مدیران و کارکنان سازمان‌های مردم‌نهاد بودند که به‌صورت تمام شمار 180 نفر پاسخگو بودند. روایی ابزار تحقیق با اخذ نظر اساتید و نخبگان و پایایی آن با محاسبۀ آلفای کرونباخ (مشارکت اجتماعی 83/0، اقتصادی 79/0 و فرهنگی 73/0) صورت گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که مشارکت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نهادهای مردمی در پیشگیری از جرائم نقش داشت و در این‌ بین، مشارکت اجتماعی از تأثیرگذارترین عوامل و بعد از آن، مشارکت‌های فرهنگی و اقتصادی قرار داشتند. مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد می تواند موجب کاهش جرائم شود. به هر میزان که سمن ها در پیشگیری از جرم مشارکت کنند فرهنگ مشارکت در پیشگیری از جرائم را در جامعه رواج داده و ارتباط بهتری بین پلیس و مردم به وجود می آید که به ‌نوبۀ خود باعث کاهش جرائم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Public Institutions in Community-oriented Crime Prevention

نویسندگان [English]

  • M. Hagh-Nazari
  • F. Shayegan
چکیده [English]

The present article investigates the role of public institutions in community-oriented crime prevention. Community-oriented police measures and getting help of public institutions in the prevention of crime is among ideas of effective crime prevention strategies. The effects of participation in community-oriented crime prevention in Khorramabad NGOs in this regard were studied. By utilizing scientific theories, four hypotheses such as the effect of economic contributions, social, cultural and public institutions on crime prevention, were investigated. Following the method of survey, researcher-made questionnaires were assessed. The population consisted of employees and social scientists, managers and employees of the police and judicial organizations and NGOs employees that are all of 180 people who were asked to fill out the questionnaires.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NGOs
  • social participation
  • cultural participation
  • economic participation
  • community-oriented crime prevention