نقش اشراف اطلاعاتی پلیس در برقراری نظم و امنیت (با تأکید بر نیروی انسانی و تجهیزات)

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش اشراف اطلاعاتی پلیس با توجه به عنصر نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات در برقراری نظم و امنیت انجام شده است که از نظر ماهیت، کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی در قلمروی زمانی سال 1396 انجام شده است. جامعۀ آماری شامل فرماندهان و روسای انتظامی، خبرگان و کارشناسان اشراف اطلاعاتی است که حجم نمونه با توجه به جدول مورگان برابر با 79 نفر و نمونه‌گیری به روش تمام شمار انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها مشاهده و پرسشنامۀ محقق‌ساخته بوده که روایی پرسشنامه با مصاحبۀ خبرگان و صاحب‌نظران و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 832/0 محاسبه و تأیید شده است. روش تجزیه و تحلیل یافته‌ها با آزمون ماتریس و سطح معنی‌داری متغیرها انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد اشراف اطلاعاتی پلیس وابسته به دو عنصر نیروی انسانی با تعداد نه مؤلفه و عنصر تجهیزات و امکانات با تعداد پنج مؤلفه است. تحلیل ماتریس مؤلفه‌ها ضمن تأیید فرضیۀ تحقیق، نشان می‌دهد بین اشراف اطلاعاتی پلیس و عنصر نیروی انسانی و عنصر تجهیزات و امکانات در نظم و امنیت رابطۀ معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Police Intelligence Dominance in Maintaining Order and Security (With Emphasis on Human Resources and Equipment)

نویسندگان [English]

  • H. Zolfaghari
  • A. H. Yavari
  • M.H. Sanei
  • A. Pourmanafi
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of police intelligence dominance with regard to the element of human resources and the element of equipment and facilities in order to establish order and security. The present paper, in terms of nature, is an applied and descriptive-survey which is carried out in the period of 2016. The statistical society consists of commanders and law enforcement officers, and experts in the field of information intelligence. The sample size according to the Morgan table is equal to 79, and the sampling is done in full scale. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire and the validity of the questionnaire was verified by interviewing experts and the reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha coefficient equal to 0.832. The results show that police intelligence dominance is dependent on two elements of human resources with nine components and an element of equipment and facilities with five components. Analyzing the component matrix showed that there is a meaningful relationship between the police intelligence nobles and the element of human resources and the element of equipment and facilities in order and security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence Dominance
  • Police
  • Human Resources
  • Equipment
  • Order and Security