نقش تعاملات اجتماعی کارکنان پلیس در مدیریت پیشگیری از جرم

نویسندگان

چکیده

تعامل اجتماعی کارکنان پلیس با مردم به‌عنوان یکی از مهارت‌های مهم ارتباطی پلیس نقش به سزایی در اجرای هرچه بهتر مأموریت‌ها به‌ویژه در زمینۀ مدیریت پیشگیری از جرم دارد. هدف این مطالعه، بررسی نقش تعاملات اجتماعی کارکنان پلیس در مدیریت پیشگیری از جرم است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. در بخش نظری با بهره‌گیری از نظریه‌های مطرح علمی در خصوص تعاملات اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی به تدوین سه فرضیه و در بخش تجربی، از ابزار پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده ‌شده است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر به‌وسیلۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین مراجعان به کلانتری‌های فاتب بین سنین 15 تا 60 سال به روش احتمالی تعیین و اطلاعات لازم از شهروندان تهرانی جمع‌آوری شد. برای سنجش پایایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد که با حذف دو گویۀ غیر مرتبط، پرسشنامه با آلفای 85/0 تأیید شد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که میزان تعامل اجتماعی کارکنان پلیس با مردم از دید پاسخگویان در حد متوسط و اعتماد مردم به پلیس به میزان زیاد است. با اثبات سه فرضیۀ تحقیق مشخص شد که تعاملات اجتماعی پلیس با مردم خصوصاً در ابعاد سه‌گانۀ گفتمانی، عاطفی و مبادله‌ای همگی تأثیر به سزایی در افزایش همکاری مردم با پلیس در طرح‌های پیشگیرانۀ انتظامی در سه وضعیت کیفری، وضعی و اجتماعی داشته و همبستگی 0/88 بین متغیرها و 0/77 = R2 تأیید کنندۀ آماری این رابطه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Interactions of Police Officers in Crime Prevention Management

نویسندگان [English]

  • M. Asadi Fard
  • H. Zolfaghari
  • A. Hendiyani
  • D. Doagouyan
چکیده [English]

The social interaction of police personnel with the public as one of the important police communication skills plays a significant role in the implementation of critical missions, especially in crime prevention management. The purpose of this study is to investigate the role of police personnel in the management of crime prevention. This research is applied in terms of purpose and in terms of the nature and method is descriptive-analytical. In the theoretical part, using three major hypotheses using scientific theories about social interactions and social capital; in the experimental part, a researcher-made questionnaire was used. Sample size based on the Cochran formula, 384 people were selected by cluster sampling from a number of clients in hospitals between 15 to 60 years old and probable method. Information was gathered from Tehran citizens. Cronbach's alpha was used to measure reliability of the research. By removing two unreliable ones, a questionnaire with an alpha of 0.85 was confirmed. The findings of this study showed that the level of social interaction between police officers and the public is moderate to the level of respondents, and the public's trust in the police is high. By proving three hypotheses, it became clear that the social interactions of the police with the people, especially in the three dimensions of discourse, emotional and exchange, had a significant impact on increasing the cooperation of the people with the police in preventive police plans in three criminal, situational and social conditions; and a correlation of 0.88 between variables and R2 = 0.77 are the statistical confirmatory of this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social interactions
  • Police officers
  • management
  • Crime Prevention
  • people