تعامل نیروی انتظامی با بسیج در پیشگیری از جرایم امنیتی

نویسندگان

چکیده

سیاست به‌کارگیری مردم به عنوان یکی از سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرایم در دهه اخیر رشد و توسعه فراوانی یافته است. یکی از ارکان این امر به‌کارگیری نیروی بسیج است. میزان و نحوه مشارکت بسیج با نیروی انتظامی، ارتباط تنگاتنگی بافرهنگ و نظام سیاسی حاکم بر جامعه دارد.گر چه همه جرایم به نوعی امنیت را خدشه دار می‌کنند اما، در برخی جرایم این خصیصه روشن تراست، به عبارت دیگر برخی جرایم به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط هستند. هدف از این تحقیق بررسی پیرامون تعامل نیروی انتظامی با بسیج در پیشگیری از جرایم امنیتی می‌باشد. این پژوهش کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی وبا استفاده از پرسش نامه، نظر بسیجیان و پرسنل یگان ویژه استان آذربایجان غربی جمع آوری شد. برای نمونه‌گیری، جامعه به دو بخش کارکنان یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان و بسیج تقسیم شده است. از 200 نفر بسیجی و از 150 نفر از کارکنان یگان ویژه فرمانده انتظامی به ترتیب 128 نفر و 107 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق: 1- در سطح اطمینان 95 درصد میزان تعامل پلیس با بسیج در پیشگیری از جرایم امنیتی (ناآرامی‌های شهری) موثر است. 2- در سطح اطمینان 95 درصد برگزاری اردوهای مشترک پلیس و بسیج در تعامل آنها تأثیر دارد3- در سطح اطمینان 95 درصد ترویج تفکر و فرهنگ بسیجی در پیشگیری از جرایم امنیتی (ناآرامی‌های شهری) تأثیر دارد. 4-در سطح اطمینان 95 درصد مشارکت بسیج و ناجا در تعامل آنها تأثیر دارد. 5- در سطح اطمینان 95 درصد شورای تأمین در تعامل پلیس با بسیج نقش مثبت دارد. 6-در سطح اطمینان 95 درصد تسهیلات و حمایت‌های قانونی و قضایی از مشارکت جویان، در تعامل پلیس با بسیج نقش مثبت دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که تعامل پلیس با بسیج در پیشگیری از جرایم امنیتی (ناآرامی‌های شهری) مؤثر بوده است. همچنین تفکر و ترویج فرهنگ بسیجی، مشارکت نهادی، حمایت‌های قانونی و قضایی از مشارکت جویان در پیشگیری از جرایم امنیتی به ویژه در ناآرامی‌های شهری نقش مؤثر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • علیرضا جزینی
  • سعید محمدی
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -