تبیین جامعه شناختی مصرف مواد مخدر و تصادفات جاده‌ای ناشی از آن

نوع مقاله : برگرفته از رسالۀ دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مصرف مواد مخدر و پیامدهای ناشی از آن، از عمده­ترین معضلات اجتماعی و اقتصادی جوامع به شمار می­آید. پدیده تصادفات جاده­ای و علل و پیامدهای ناشی از آن نیز، به عنوان دیگر معضلات جامعه کنونی ما به شمار می­رود. پژوهش حاضر با هدف تبیین علل گرایش رانندگان کامیون استان کرمان به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی و پیامدهای ناشی از آن انجام گردید.
روش: رویکرد این پژوهش کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به عنوان روش پژوهش استفاده می­شود. جامعه آماری این پژوهش شامل مصاحبه با تعداد 20 نفر از رانندگان کامیون استان کرمان می­باشد. به جای آزمون نظریه و تأیید یا رد آن، به ارائه نظریه به صورت محدود به واقعیت پرداخته می­شود تا بر اساس آن، مدل نظری (تحلیلی) در خصوص ارتباط بین خانواده و اعتیاد مشارکت کنندگان به شیوه نظریه­پردازی داده بنیاد ارائه شود.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که داشتن فرد معتاد در خانواده شرط مداخله­گر و مصرف تفننی، همنشینی افتراقی و الگوپذیری خانوادگی، از شرایط علّی گرایش مشارکت کنندگان به استعمال مواد مخدر می­باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج بر نقش مؤثر خانواده در گرایش افراد به مصرف مواد مخدر و مشروبات، اشاره می کند. رانندگان مشارکت کننده در تحقیق، نوعی همجواری بین خانواده خود و مصرف مواد احساس می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Explanation Of Drug Use And Road Accidents Arising from That

نویسندگان [English]

  • Maryam Yazdanshenas 1
  • Seyed Mohsen Banihashemi 2
  • Hasan Kheiri 3
  • Khalil Merzaee 4
1 -
2 -
3 -
4 -
چکیده [English]

Background and Aim: Drug use and its consequences are among the major social and economic problems of societies. The phenomenon of road accidents and its causes and the consequences are also considered as other problems of our current society. The aim of this study was to explain the causes of drivers' tendency to use drugs and alcohol and its consequences.
Method: The approach of this research is qualitative and the method of data theory of the foundation is used as the research method. The statistical population of this study includes interviews with 20 truck drivers in Kerman province. Instead of testing the theory and approving or rejecting it, the theory is presented in a limited way so that a theoretical (analytical) model of the relationship between the family and participants' addiction can be presented in the manner of the Foundation's data processing theory.
Findings: The research findings showed that having an addicted person in the family is a condition for intervention and recreational consumption, companionship with addicted people and role modeling, is one of the causes of participants' tendency to use drugs.
Results: The results indicate the effective role of the family in people's tendency to use drugs and alcohol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Accompaniment
  • drug use
  • drivers
  • Accident
  • Drugs