تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر میزان جرائم شهری در راستای خلق فضایی ایمن و پیاده مدار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: از آنجا که جرائم در بستر مکان رخ می‌دهند، طراحی مناسب محیط که در قالب معماری و شهرسازی نمود می‌یابد، می‌تواند راه‌حل مناسبی در پیشگیری از وقوع جرم باشد. عوامل زیادی در وقوع جرم تأثیرگذار هستند، ولی باید توجه داشت تا زمانی که برای یک مجرم، در یک محیط، فرصت ارتکاب آسان و بی‌دغدغه جرم با ریسک پایین فراهم باشد، نمی‌توان از وقوع جرائم توسط بزهکار جلوگیری کرد. هدف تحلیل عوامل محیطی مؤثر در میزان جرائم شهری در راستای خلق فضایی ایمن و پیاده مدار در محدوده مطالعاتی حوزه میدان امام خمینی تهران است.
روش: تحقیق با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی معیارهای سنجش وضعیت پیاده مداری و جرائم شهری مطرح گردید و معیارهای به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تکمیل اطلاعات به دست آمده پرسشنامه‌ای با جامعه آماری تعداد 30 نفر از بین مدیران قبلی و فعلی شهری، پژوهشگران و کارشناسان شهری برای وزن دهی و امتیازدهی وضع موجود برای تمامی عوامل داخلی و خارجی در چهار حوزه کاربری زمین، حرکت و دسترسی، کالبدی و منظر شهری ترتیب داده شده است.
یافته‌ها: در حوزه نظام کالبدی مهم‌ترین ضعف عامل تراکم قطعات با مساحت بالای 2000 مترمربع با امتیاز وزن‌دار 2/0، مهم‌ترین قوت عامل وجود مجموعه‌های فضایی، کانون‌ها و فضاهای شاخص (میدان‌ها و خیابان‌های قدیمی) با امتیاز وزن‌دار 664/0، مهم‌ترین فرصت عامل احیای استخوان‌بندی اصلی تاریخی و ارزش‌های نهفته در تک بناها، بدنه محورها و فضاهای عمومی با امتیاز وزن‌دار 664/0، مهم‌ترین تهدید عامل عدم توجه به حفاظت و مرمت نواحی تاریخی و بناهای ارزشمند با امتیاز وزن‌دار 166/0 است که بدین ترتیب مهم‌ترین زیرمعیارها شامل استخوان‌بندی فضایی، نظام بلوک و قطعه‌بندی زمین و فرسودگی بافت می‌گردد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق، روشنایی محیط به عنوان یکی از مؤلفه‌های منظر شهری در کاهش وقوع جرائم شهری تأثیرگذار است. فرسودگی بافت به عنوان یکی از مؤلفه‌های کالبدی شهری در افزایش وقوع جرائم شهری مؤثر است. تنوع کاربری‌های گوناگون به عنوان یکی از مؤلفه‌های کاربری زمین در کاهش وقوع جرائم شهری مؤثر است. و افزایش کیفیت شبکه معابر به عنوان یکی از مؤلفه‌های حرکت و دسترسی در کاهش وقوع جرائم شهری تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Environmental Factors Affecting the Rate of City Crime in the Area of Safe Space and Walkway Creation

نویسندگان [English]

  • Seyed Khalil Seyed Alipour 1
  • Maryam Eshgi 2
1 -
2 -
چکیده [English]

Background and Objectives: Because crime occurs locally, proper design of the environment, which is presented in the form of architecture and urbanization, can be a good solution to crime prevention. Many factors affect the occurrence of crime, but they must be It should be noted that until a perpetrator, in an environment, an opportunity for committing a crime at a low risk, can not be prevented from committing crimes by the perpetrator.
Method: The research was carried out using descriptive and analytical methods of measuring pedestrian situation and urban crime. The obtained criteria were evaluated. movement and accessibility, physical and urban landscape. Finally, strategies are prioritized and proposed based on the QSPM matrix.
Findings: In the field of physical system, the most important weakness factor is the density of parts with a surface area of over 2,000 square meters with a weighted score of 0.2, the most important strength of the existence of spatial sets, hotspots and indicator spaces (old fields and squares) with weight rating The 0.664, the most important opportunity for the restoration of the original historical skeletons and the values found in the single buildings, the body of the axes and the public spaces with a weighted score of 0.664, is the most important threat to the lack of attention to the protection and restoration of historic areas and valuable buildings with a weighted score. 0.166, in this way the most important sub criteria are.
Conclusion: According to the results of the study, environmental lighting as an urban landscape component is effective in reducing the incidence of urban crime. Texture weakness as an urban component in increasing the incidence of urban crime is effective. Various types of use as One of the components of land use is effective in reducing urban crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental factors
  • urban crime
  • safe space and pedestrian
  • field of Imam Khomeini Square