تحلیل علل شکل‌گیری پهنه‌های جغرافیایی بزه سوءمصرف مواد مخدر در شهرهای جدید

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

هدف و زمینه: جرم مشخصه همه‌جا گستر تمام شهرهای مدرن است، در عین حال همه محله­‌های شهری به‌­طور یکسان از آن تأثیر نمی‌پذیرند. بر همین اساس، در پژوهش حاضر به تعیین کانون‌های جغرافیایی بزه سوء­مصرف مواد مخدر و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری آن‌ها در شهر جدید هشتگرد پرداخته شده است.
روش­: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش آن، توصیفی- تحلیلی است. جامعۀ آماری شامل محدودۀ قانونی شهر جدید هشتگرد در سال 1399 است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 400 نفر محاسبه شده است. در پژوهش حاضر برای تعیین کانون­‌های بزه سوء­مصرف مواد مخدر از بیضی انحراف معیار و مرکز میانگین، شاخص نزدیک­ترین همسایه، تراکم کرنل در محیط GIS استفاده شده است. همچنین، برای سنجش رابطۀ بین متغیرها از آزمون خی دو و اسپیرمن استفاده شده است. از نرم‌افزار SPSS، GIS و Crime Analysis برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است.
یافته­‌ها: مرکز متوسط بزه سوءمصرف مواد مخدر در نزدیکی فاز 7 و بیضی انحراف معیار مربوط به این بزه در امتداد شرقی - غربی شهر واقع شده است. براساس مدل کرنل، کانون­‌های جغرافیایی بزه سوءمصرف مواد مخدر در فازهای 4 و 7 شهر هشتگرد است. نمرۀ Z، تأیید­کننده خوشه‌­ای بودن این بزه در شهر جدید هشتگرد است (008200/9-). براساس نتایج آزمون خی دو، با توجه به سطح خطای 5 درصد و درجه آزادی 6، بین شاخص‌­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی و شکل­‌گیری پهنه‌­های جغرافیایی بزه سوءمصرف مواد مخدر در شهر جدید هشتگرد وابستگی مثبت وجود دارد. چنان چه مقدار کای- مربع محاسبه شده برای شاخص‌­های اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی به ترتیب برابر با 15/6، 52/6، 45/4 و 47/3 است.
نتیجه‌گیری: بر مبنای نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن، هر چهار شاخص کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای تأثیر مثبت بر شکل­‌گیری پهنه‌­های جغرافیایی بزه سوءمصرف مواد مخدر در شهر جدید هشتگرد می‌باشند. سطح معناداری هر چهار متغیر کمتر از 05/ و نشان از وجود رابطه معنادار بین شاخص‌های موردمطالعه و شکل‌گیری کانون‌های جرم‌خیز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation causes analysis of drug-related crimes geographical zoning in the new town

نویسندگان [English]

  • hafez mahdnejad 1
  • alireza bozorgvar 2
  • Zahra Tamjidi 3
1 -
2 -
3 -
چکیده [English]

Aim and Background: Crime is a prominent feature of all modern cities, however, not all urban neighborhoods are affected equally. The results of various investigations indicate that crimes occur in small clusters of cities. Accordingly, the Purpose of the present research is determination of drug-related crime Hot-spot in the Hashtgerd new town.
Methodology: This research is an applied one and its method is descriptive-analytical. The present research is used from the standard deviation ellipse and the center of mean, nearest neighbor index, kernel density in GIS environment for determination of drug-related crime Hot-spot.
Findings: Center of mean of drug-related crimes is located near phase 7. The standard deviation ellipse is located along the east-west of the city. According to the kernel model, drug-related crime Hot-spot are in phases 4 and 7 of the Hashtgerd new town. The nearest neighbor index test showed that drug-related crimes were clustered in Hashtgerd, and Z score of these crimes confirms their clustering (-9.008200).
According to the results of Chi-square test, according to the error level of 5% and the degree of freedom 6, there is a positive correlation between economic, social, cultural and physical indicators and the formation of geographical areas of drug abuse in the new city of Hashtgerd. The calculated chi-square value for economic, physical, social and cultural indicators is equal to 6.15, 6.52, 4.45 and 3.47, respectively
Conclusion: Based on the results of Spearman correlation coefficient, all four physical, economic, social and cultural indicators have a positive effect on the formation of geographical areas of drug abuse in the new city of Hashtgerd. The level of significance of all four variables is less than 0.05 and indicates the existence of a significant relationship between the studied indicators and the formation of crime hotspots

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • Hot-spot
  • Drug abuse
  • Hashtgerd New Town