تحلیل علل شکل‌گیری پهنه‌های جغرافیایی بزه سوءمصرف مواد مخدر در شهرهای جدید

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

2 دانش‌آموختۀ دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف و زمینه: یکی از جرائمی که بر امنیت شهرها و جوامع تأثیرگذار است، جرائم مرتبط با مواد مخدر است. در عین‌ حال، همۀ محله‌­های شهری به‌­طور یکسان از این جرائم تأثیر نمی­پذیرند. بنابراین، در این تحقیق به تعیین کانون­های جغرافیایی بزه سوء­مصرف مواد مخدر و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری آن‌ها در شهر جدید هشتگرد پرداخته شده است.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و روش آن، توصیفی- تحلیلی است. جامعۀ آماری شامل محدودۀ قانونی شهر جدید هشتگرد است که حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 400 نفر محاسبه شد. برای تعیین کانون­های بزه سوءمصرف مواد مخدر از بیضی انحراف معیار و مرکز میانگین، شاخص نزدیک­ترین همسایه، تراکم کرنل و جهت سنجش رابطۀ بین متغیرها از آزمون خی‌دو و اسپیرمن استفاده شده است. از نرم‌افزار SPSS، GIS و Crime Analysis نیز برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است.
یافته­‌ها: مرکز متوسط بزه سوءمصرف مواد مخدر در نزدیکی فاز 7 و بیضی انحراف معیار در امتداد شرقی - غربی شهر واقع شده است. نمرۀ Z، تأیید­کنندۀ خوشه‌­ای بودن این بزه در شهر جدید هشتگرد است (008200/9-). نتایج آزمون خی‌دو، نشانگر رابطۀ مثبت بین شاخص­های اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی و شکل‌­گیری پهنه‌­های جغرافیایی بزه سوءمصرف مواد مخدر در این شهر است؛ چنانچه مقدار کای- مربع به ترتیب برابر با 15/6، 52/6، 45/4 و 47/3 است.
نتیجه‌­گیری: بر مبنای نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن، هر چهار شاخص کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای تأثیر مثبت بر شکل­‌گیری پهنه‌­های جغرافیایی بزه سوءمصرف مواد مخدر در شهر جدید هشتگرد می‌باشند. استفاده از فناوری­‌های هوشمند و تأسیس واحد نیروی انتظامی در فازهای 4 و 7، تأسیس مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی و استقرار پایگاه‌­های بسیج مردمی در زمین‌­های خالی از مهم‌­ترین راهکارهای مقابله با این کانون‌­های جرم­‌خیز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the formation’s causes of geographical areas of drug abuse in new cities

نویسندگان [English]

  • Hafez Mahdnejad 1
  • Alireza Bozorgvar 2
  • Zahra Tamjidi 3
1 Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Humanities, Seyed Jamaluddin Asadabadi University, Asadabad, Iran
2 PhD in Geography and Urban Planning, Tehran, Iran
3 PhD student in Urban Planning, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Drug-related issues as a crime, affect the security of the communities, but all the urban parts are not equally influenced by these crimes. Therefore, the Purpose of the present paper is to determine the drug-related high crime areas and analysis of factors influencing on their formation in the Hashtgerd as a new city.
Research Methodology: The current essay is applied in terms of purpose functional, in terms of implementation method, analytical. The statistical population includes jurisdiction of the new city of Hashtgerd. Sample has been calculated 400 persons based on Cochran's formula. For determining high crime areas, standard deviation ellipse and the center of mean, nearest neighbor index, kernel density have been used, meanwhile, for calculating the relation between variables Chi-square and Spearman tests have been applied. Data analysis was performed by SPSS, GIS and Crime Analysis software.
Findings: Center of mean of drug-related crimes is located near phase 7. The standard deviation ellipse is located along the east-west of the city. Z score of these crimes confirm that the clustering (-9.008200). According to the results of Chi-square test, there is a positive relation between economic, physical, social and cultural indicators and it leads to a formation of geographical areas related to drugs. In addition, chi-square values are equal to 6.15, 6.52, 4.45 and 3.47, respectively.
Conclusion: Based on the results of Spearman correlation coefficient, all four physical, economic, social and cultural indicators have a positive effect on the formation of geographical areas of drugs in the new city of Hashtgerd. thus, the following solutions are proposed: using smart technologies and the location of police centers in phases 4 and 7, the establishment of counseling and social work centers, Basij bases in vacant areas of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geographical areas
  • Drug abuse
  • high crime areas
  • Hashtgerd New Town
منابع فارسی
- اصانلو، علی؛ حمزه­پور، رزگار و بیات، ناصر(1398). تحلیل فضایی جرائم قاچاق مواد مخدر در استان آذربایجان غربی. فصلنامۀ پژوهش­های اطلاعاتی و جنایی. 14(53)، صص192-171. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/p02378
- بارانی پسیان، وحید؛ اصانلو، علی؛ توکلی نغمه، مصطفی و پورمنافی، ابوالفضل (1397). مقایسۀ تطبیقی فضایی-مکانی جرائم شهری. فصلنامۀ پژوهش­های اطلاعاتی و جنایی. 13(50)، صص30-9. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/f21898
- زنگی­آبادی، علی؛ پرهیز، فریاد و خیام باشی، احسان (1394). تحلیل زمانی- مکانی آسیب­­های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهر تهران). فصلنامۀ پژوهش­های راهبردی مسائل اجتماعی ایران.­ 4(1)، صص116-95. قابل بازیابی از:  https://b2n.ir/m55320
- عبادی‌نژاد، سیدعلی؛ پورغلامی، محمدرضا و باباپور، حسین (1397). تحلیل جغرافیایی جرم خرده‌فروشی مواد مخدر و روان‌گردان. فصلنامۀ پژوهش­های اطلاعاتی و جنایی. 13(51)، صص124-101. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/r95365
- فتح­تبار، سمیه؛ مریدی، ولی و مرادی، نوشین (1392). پهنه­بندی شیوع مواد مخدر در مناطق شهرداری اهواز با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی. فصلنامۀ دانش انتظامی خوزستان. 3(4)، صص122-109. قابل بازیابی از:  https://b2n.ir/s36008
- قربانی، ابراهیم؛ قلی زادگان، فرزین و پناهی، حمید (۱۳۹۸). شناسایی و تحلیل فضایی کانون‌های جرم خیز مرتبط با جرائم مواد مخدر در شهر مرزی ارومیه. فصلنامۀ علمی علوم و فنون مرزی. ۸(۱)، صص۷۷-۴۷. قابل بازیابی از:    https://b2n.ir/k42857
- قنبری برزیان، علی و دهقانی، حمید (1398). بررسی و تحلیل توزیع جغرافیایی آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر اعتیاد در اصفهان، چالش‌ها و نگرانی‌ها. فصلنامۀ برنامه­ریزی فضایی. 9(2)، صص56-39. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/s48684
- کلانتری، محسن؛ قزلباش، سمیه و یغمایی، بامشاد (۱۳۸۹). بررسی جغرافیایی کانون‌های جرم خیز شهر زنجان (مورد مطالعه: جرائم مرتبط با مواد مخدر). پژوهش‌‌های جغرافیای انسانی. ۴۲(۷۴)، صص۵۹-۴۱. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/z95750
- کلانتری، محسن؛ قصری، محمد؛ جباری، محمدکاظم و قزلباش، سمیه (۱۳۹۲). بررسی جغرافیایی جرائم در بخش مرکزی شهرها (مورد مطالعه: بزه قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر در بخش مرکزی شهر تهران). فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی. ۲۸(۲)، صص۳۲-۱۳. قابل بازیابی از:         https://b2n.ir/q71769
- مداح، مجید و خیرخواهان، ابراهیم (1393). بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم در بین مجرمان سرقت و مواد مخدر. فصلنامۀ پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی. 9(36)، صص26-9. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/k64363
- مرادی، اسکندر؛ صادقی، لقمان و نازنین پوری، شایسته (۱۳۹۶). بررسی تأثیر نوع و میزان کاربری اراضی در شکل‌گیری کانون‌های جرم­خیز (قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر در شهر سنندج). فصلنامۀ مطالعات ساختار و کارکرد شهری. 4(13)، صص۲۳-۷. قابل بازیابی از:                               https://b2n.ir/q48407
 منابع لاتین
- Alexander, D. (2017). Correlation Between Substance Abuse, Drug Trafficking and Crimes In Grenada, 2017: Socio-Economic Factors Influencing the Situation, Drug Control Officer, Drug Control Secretariat.
- Bates, E. (2013). Vandalism: A Crime of Place? Postgraduate degree thesis (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol). University of Edinburgh, Scotland.
- Benjamin, V. D. (2015). Perceiving crime as alternative? Testing the perception choice process with randomized scenario vignettes, Master Thesis, Ghent University, Ghent, Belgium.
- Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House.
- Lazzati, N. Menichini, A. A. (2016). Hot Spot Policing: A Study of Place-Based Strategies for Crime Prevention, Southern Economic Journal, 82(3), 893–913. Retrieved From: DOI: 10.1002/soej.12112
- Lee, Y. Hyun, S. Eck, J. E. (2019). A Theory-Driven Algorithm for Real-Time Crime Hot Spot Forecasting, Police Quarterly 0(0) 1–28. Retrieved From: DOI.org/10.1177/1098611119887809
- Nendongo, N. (2011). Petty Crime in Urban Settings in Namibia­– A Case Study of the City of Windhoek, A Master’s Thesis of Public Administration, University of Namibia.
- Quick, M. (2013). Exploring crime in Toronto, Ontario with applications for law enforcement planning: Geographic analysis of hot spots and risk factors for expressive and acquisitive crimes. Master Thesis of Environmental Studies, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada.
- Robinson,J. B. Rengert,G. F. (2006). Illegal Drug Markets: The Geographic Perspective and Crime Propensity, Western Criminology Review, 7(1): 20–32. Retrieved From:
documents/WCR/v07n1/wcr-071-4715
- Schepers, D. (2014). Social Inequalities as Causes of the Causes of Juvenile Delinquency. Heterogeneities in the Context of Situational Action Theory, SFB 882 Working Paper Series(40), DFG Research Center­.
- Schils, N. Pauwels, L. (2014). Explaining Violent Extremism for Subgroups by Gender and Immigrant Background, Using SAT as a Framework. Journal of Strategic Security, 7, (3): 27-47. Retrieved From: DOI:10.5038/1944-0472.7.3.2
- Silva, B. F. A. (2014). Social Disorganization and Crime Searching for the Determinants of Crime at the Community Level, Latin American Research Review, 49(3): 218-230. Retrieved From: DOI:10.1353/lar.2014.0041
- Sirotich, F. (2009). Putting Criminal Violence into Context: A Multi-Level Analysis of the Correlates of Violence Severity among Early- and Late-Start Mentally Disordered Offenders, Doctor of Philosophy, Faculty of Social Work University of Toronto, Ontario, Canada.
- Uittenbogaard, A. C. )2013(. Clusters of UrbanCrime and Safety in Transport Nodes, KTH Royal Institute of Technology School of Architecture and the Build Environment Dept. of Real Estate and Construction Management, Stockholm.
- Watkins, N. (2015). Situational Crime Prevention in Schools: Implications for Victimization,Delinquency, and Avoidance Behaviors, A Thesis for Master Degree of Arts Criminology, Law and Society, Faculty of George Mason University.
- Welsh, B. C. Farrington, D. P. (2010). TheFuture of Crime Prevention: Developmental and Situational -Strategies, National Institute of Justice.
- Wikström, B.(2005). Communicating via Expressive Arts:The Natural Medium ofSelf-Expression for HospitalizedChildren, 31(6):480-5. Retrieved From: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16411541