تبیین جامعه‌شناختی تأثیر شاخص‌های مهم اقتصادی بر وقوع سرقت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ نوسانات شاخص‌های کلان اقتصادی و سرقت براساس آمارهای رسمی کشور صورت گرفته تا از این طریق بتواند سهم هر یک از متغیرهای مستقل را شناسایی و تعیین کند.
روش­: این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی بوده که در آن، روش تحلیل کمی با رویکرد طولی- تطبیقی به‌کار گرفته شده و تحلیل‌ها در دو سطح توصیفی و تبیینی انجام گرفته است. الگوی نظری تحقیق با تحلیل ثانویه داده‌های آماری رسمی مرکز آمار ایران در خصوص سرقت به‌عنوان متغیر وابسته و شاخص‌های کلان و مهم اقتصادی (بیکاری، تورم و رشد اقتصادی) به‌عنوان متغیرهای مستقل تحقیق در دورۀ زمانی 7 ساله (از سال 1388 تا 1394) مورد آزمون تجربی قرار گرفته است.
یافته‌­ها: ضریب همبستگی سرقت با متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی به ‌اندازۀ 757/0 است. نسبتی از واریانس سرقت که توسط متغیرهای مذکور تبیین شده، معادل 573/0 است و با توجه به سطح معناداری به‌ دست ‌آمده، می‌توان گفت که متغیرهای مستقل قادرند بخشی از تغییرات متغیر سرقت را تبیین کنند.
نتیجه‌­گیری: براساس نتایج تحقیق، متغیرهای مستقل مورد نظر از عوامل مؤثر بر سرقت می‌باشند؛ به‌گونه‌ای که تأثیر متغیرهای تورم و بیکاری بر سرقت مستقیم و رابطۀ متغیر رشد اقتصادی با سرقت معکوس بوده است که وجود رابطه‌های مذکور نیز تأیید شده است و لازم است سیاست‌گذاران کشور برای کاهش جرائم مربوط به سرقت، پیش از اینکه توجه خود را به مسائل انتظامی و قضایی معطوف کنند، به زمینه‌های افزایش جرم سرقت توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of the influence of important economic indicators on robbery

نویسندگان [English]

  • Qhadir Bakhshi Jaqgnab 1
  • Morad Abbasi 2
1 Member of the faculty of the Institute of Law Enforcement and Social Studies, Tehran, Iran
2 Member of the Faculty of Amin University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: This paper attempts to show the relation of fluctuations in macroeconomic indicators and robbery based on formal announcement of the country, and also evaluates the influences of relating independent variables.
Research Methodology: The present research is applied in terms of purpose functional, in terms of implementation method, quantitative analysis which has been used longitudinal-comparative approach and analysis have been performed in two levels of descriptive and explanatory. Theoretical model of research and secondary analysis of data related to the I.R of Iran Statistics Center regarding robbery has been experimented as a dependent variable and macro and important economic indicators (unemployment, inflation and economic growth) as independent variables of research in a period of 7 years (from 2009 to 2015).
Findings: Based on the research findings, the correlation coefficient between robbery and variables (inflation rate, unemployment rate and economic growth) is evaluated 0.757. The ratio of the robbery variance which determined by aforementioned variables is equal to 0.573, and according to significance level, it is said that independent variables are able to explain some of the changes of the robbery variable.
Conclusion: it can be concluded that the independent variables are effective factors on robbery, namely the effect of variables (inflation and unemployment) on robbery are directly and the relationship between economic growth and robbery has been reversed. It is suggested that policymakers try to find the origins of increasing robbery in order to reduce robbery-related crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Robbery
  • unemployment
  • inflation rate
  • economic growth
  • Crime
منابع فارسی
- احمدی، حبیب (1384). جامعه‌شناسی انحرافات. تهران: انتشارات سمت.
- افشاری، محمد (1373). بررسی علل و عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر سرقت. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
- حامد، بیتا و پشنگ، سپیده (1389). بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی سرقت در شهر کرمانشاه. فصلنامۀ مطالعات پیشگیری از جرم. 5(16)، صص27-61. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/q04798
- حسینی‌نژاد، مرتضی (1384). بررسی علل و اقتصاد جرم در ایران با استفاده از یک مدل داده‌های تلفیقی. مجلۀ برنامه ‌و بودجه. شمارۀ 95، صص2-35. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/n27629
- حکیمی نیا، بهزاد (1394). گونه­شناسی و عوامل مرتبط با سرقت در شهر اصفهان. طرح تحقیقاتی. دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان.
- ستوده، هدایت‌الله (1386). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.
- سجودی، عادل (1392). بررسی عوامل جامعه‌شناسی مؤثر بر نگرش به سرقت (مطالعۀ موردی: شهر رشت). فصلنامۀ کارآگاه. 2(22)، صص68-94. قابل بازیابی از: https: //b2n.ir/g48939
- سرگلزایی، ابراهیم و بایاری، عبدالرضا (1392). بررسی وضعیت سرقت‌های به عنف شهر بندرعباس و عوامل مؤثر بر وقوع آن در سال‌های 1392- 1391. فصلنامۀ دانش انتظامی هرمزگان. 3(5)، صص 97- 64. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/s75731
- شاهینی، نیما (1395). بررسی و مقایسۀ میزان اهمیت اثر متغیرهای کلان اقتصادی در وقوع جرم (سرقت). مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
- شجاعیان، علی و رحیم‌پور، نگار (1399). تحلیل فضایی اثرسنجی شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی بر جرائم سرقت شهر اهواز، فصلنامۀ پژوهش­های اطلاعاتی و جنایی. 15(2)، صص59-88. قابل بازیابی از: http://journals.police.ir/article_93175.html
- صادقی، حسین؛ شقاقی شهری، وحید و اصغرپور، حسین (1384). تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذاری بر جرم در ایران. فصلنامۀ تحقیقات اقتصادی. 8(68)، صص63-90. قابل بازیابی از:  https: //b2n.ir/334228
- صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1390). آسیب­شناسی اجتماعی. تهران: سمت.
- عباسی، مراد و کاروانی، عبداللطیف (1399). رابطۀ بین فرهنگ فقر و جرم در مناطق حاشیه‌نشین. فصلنامۀ پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی. 15(1)، صص50-33. قابل بازیابی از: http://icra.jrl.police.ir/article_93639.html
- عباسی‌نژاد، حسین (1391). بررسی رابطۀ بین بیکاری و جرم در ایران؛ رهیافت داده‌های تلفیقی بین استانی. فصلنامۀ پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی.20(64)، صص65-86. قابل بازیابی از: https: //b2n.ir/m597964
- قاسمی، حامد و حسن لو، مهدی (1393). بررسی علل و عوامل سرقت‌های خرد و پیامدهای آن در شهر زنجان. دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی زنجان.
- گرشاسبی فخر، سعید (1390). ارتباط بین بیکاری و سرقت در ایران. فصلنامۀ رفاه اجتماعی. 11(40)، صص401-423. قابل بازیابی از:  https: //b2n.ir/n23022
- محسنی تبریزی، علیرضا (1383). وندالیسم. تهران: انتشارات آن.
- محسنی تبریزی، علیرضا و پروین، ستار (1388). بررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان (مطالعۀ موردی: شهر کرمانشاه). نشریۀ جامعه‌شناسی کاربردی. 20(3)، صص50-37. قابل بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=104965
- محمدی، اصغر (1392). عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر گرایش به سرقت (مطالعۀ موردی: زندان مرکزی اصفهان). رسالۀ دکتری دانشکدۀ علوم اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
- مداح، مجید (1388). تحلیل اثر فقر و نابرابری درآمدی بر جرم (سرقت) در سطح استان‌های کشور. پژوهشنامۀ اقتصادی. 11(3)، صص323-303. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/d20653
- مداح، مجید (1390). بیکاری و بزهکاری در ایران: تحلیلی، نظری و تجربی. مجلۀ اطلاعات سیاسی- اقتصادی. 7(276)، صص197-188. قابل بازیابی از:  https://b2n.ir/m013940
- نیازی، محسن؛ نصرآبادی، کارکنان و عشایری، طاها (1395). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران. انتشارات سخنوران.
منابع لاتین
- Cheong, Tsun, Se & Wu, Yanrui. (2012). Inequality and Crime Rate in China, Business School, University of Western Australia, 35 Sterling Highway, Perth, WA 6009, Australia.