گفتمان‌های متعارض قانون‌گذار و برنامه‌های پلیسی در کنترل سوءمصرف موادمخدر

نوع مقاله : برگرفته از رسالۀ دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی، مازنداران، ایران

2 استادیار حقوق کیفری وجرم‌شناسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

3 استادیار حقوق کیفری وجرم‌شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی، مازنداران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سیاست جنایی در حوزۀ مبارزه با مواد ‌مخدر با گفتمان‌های متعارضی اعم از تسامح صفر و تخفیف مواجه است که هر یک از آن‌ها روش‌های متفاوتی را برای مقابله و کنترل سوءمصرف مواد مخدر پیشنهاد می‌کنند که در این تحقیق در نظر است، گفتمان‌های متعارض قانون‌گذار و برنامه‌های پلیسی در کنترل سوء‌مصرف مواد ‌مخدر مورد بررسی قرار گیرد.
روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش اجرا، توصیفی - تحلیلی و از نظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است که اطلاعات موردنظر از کتب، قوانین، پایان‌نامه‌ها، مقالات و منابع اینترنتی جمع‌آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.
یافته‌ها: سیاست جنایی تقنینی که رکن اساسی مبارزه با جرائم است، در خصوص سوء‌مصرف مواد مخدر از انسجام لازم برخوردار نبوده و همین امر سبب شده است که برنامه‌های اجراشدۀ پلیس در طرح‌های مختلف جمع‌آوری معتادان متجاهر و عرضه‌کنندگان مواد مخدر توفیق چندانی به‌ دست نیاورد و این عدم انسجام و گفتمان‌های متعارض نیز ناشی از تعدّد و کثرت مراجع تقنینی در حوزۀ مبارزه با مواد مخدر، سنت‌گرایی و عدم تخصص و اعمال ملاحظات سیاسی در وضع قانون است.
نتیجه‌گیری: با توجه به گفتمان‌های متعارض حاکم بر مبارزه با سوءمصرف مواد، باید با تعریف یک سیاست جنایی منسجم برای پلیس، این نهاد به‌محض روبرو شدن با هر نوع جرمی از جرائم مرتبط با مواد مخدر بلافاصله وارد عمل شده و نباید منتظر ارتکاب جرمی در ارتباط با مواد مخدر بماند و در بعضی مکان‌های جرم‌خیز با هر نوع تخلف جزئی که بعداً زمینه‌ساز جرائم مواد مخدر می‌شود، برخورد قاطع داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflicting legislative discourses and police programs in controlling drug abuse

نویسندگان [English]

  • Sajad Mokhtar Nia 1
  • Farhad Alahverdi Meigonni 2
  • Mahdi Esmaeli 3
1 PhD Candidate, Criminal law and criminology, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Mazandaran, Iran
2 Assistant Professor, Criminal law and criminology, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
3 Assistant Professor, Criminal law and criminology, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Anti-narcotics criminal policy is confronted with conflict of discourses such as zero tolerance, mitigation which aforementioned issues have suggested different methods in order to combat with drugs. The purpose of this paper is to review, conflict between discourses of legislator and Police measures against drugs.
Research Methodology: The present research is applied in terms of purpose functional, in terms of implementation method, analytical and in terms of data collection, documentary in which information related to books, laws, dissertations, articles and Internet resources have been collected and examined.
Findings: Legislative criminal policy, which is the main base of the fight against crimes, has not been sufficiently coherent with regard to drug abuse, and it has been caused police measures implemented in various missions to collect high risk addicts and drug dealers to be less successful. Incoherence and conflict of discourses are also due to the multiplicity of legislative authorities related to counter-narcotics, traditionalism and lack of expertise and the application of political considerations in law-making.
Conclusion: According to the conflict of discourses in the fight against drugs, by defining a coherent criminal policy for the law enforcement force, police should act immediately upon encountering any types of drug-related crimes and do not wait for committing a crime in connection with drugs, in high crime areas must be treated decisively with any minor violations that later lead to drug crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict of discourses
  • legislator
  • Police
  • Criminal Policy
  • Drugs
منابع فارسی
- اکبری، بهنام (1398). حقوق کیفری عمومی مواد مخدر. تهران: انتشارات مجد. چاپ اول.
- اکبری، عباسعلی (1393). بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر در ایران با تأکید بر اصلاحیۀ سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر. پژوهشنامۀ حقوق کیفری. 5(10)، صص34-7. قابل بازیابی از:  https://b2n.ir/154304
- اله‌وردی میگویی، فرهاد؛ کاظمی جویباری، مهدی و ناروقه، نعمت اله (1399). تأثیر طرح‌های پلیسی در افزایش امنیت اجتماعی با تأکید بر طرح رعد در منطقۀ 20 شهر تهران. فصلنامۀ پژوهش‌های دانش انتظامی. 22(2)، صص99-65. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/k31508
- باقرزاده‌ میانجی، احد (1378). همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. چاپ اول.
- تاجیک، حمیدرضا (1379). گفتمان و تحلیل گفتمانی. تهران: نشر فرهنگ.
- جفری، رسن (1384). نگاهی به سیاست تسامح صفر (جلال‌الدین قیاسی، مترجم). فصلنامۀ حقوق اسلامی. 1(4)، صص182-171. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/14304
- جوانمرد، بهروز (1393). تسامح صفر؛ سیاست کیفری سختگیرانه در قبال جرائم خرد. تهران: انتشارات میزان.
- حاجی‌ده‌آبادی، محمدعلی و سلیمی، احسان (1398). مبانی، اصول و سازوکارهای اجرای مدل کیفر گذاری هدفمند. پژوهش‌های حقوق کیفری. 8(29)، صص133-101. قابل بازیابی از:  https://b2n.ir/14384
- رحمدل، منصور (1386). سیاست جنایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر. تهران: انتشارات سمت. چاپ اول.
- رحمدل، منصور (1391). حقوق کیفری مواد مخدر. تهران: انتشارات دادگستر. چاپ اول.
- رحیمی­پور، ایمان؛ حبیب­زاده، محمدجعفر؛ محقق داماد، سیدمصطفی؛ فرجیها، محمد و امیدی، جلیل (1395). سیاست کاهش آسیب در قبال مصرف مواد مخدر. فصلنامۀ پژوهش‌های حقوق تطبیقی. 20(3)، صص110-84. قابل بازیابی از: https//b2n.ir/144123
- شاکری، سیدرضا (1391). پلیس و مردم. تهران: انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی معاونت سیاسی.
- شیخی، ایوب؛ سلاجقه، سنجر و سادات صانعی، ندا (1398). بررسی تأثیر متقابل اقدامات مقابله با عرضه و درمان و کاهش آسیب اعتیاد. فصلنامۀ اعتیاد پژوهی. 13(53)، صص76-55. قابل بازیابی از:  https//b2n.ir/144304
- عباسلو، بختیار (1389). بررسی الزامات قانونی پلیس در امر مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان با تأکید بر پلیس زن. فصلنامۀ پلیس زن. 4(12)، صص148-129. قابل بازیابی از:  https//b2n.ir/144533
- کاتوزیان، ناصر (1380). فلسفۀ حقوق. جلد اول. تهران: نشر شرکت سهامی انتشار.
- مجتهدی، یوسف (اسفند 1393). سیاست‌های جنایی. نشریۀ پیام آموزش. شمارۀ 3، صص1-17.
- مؤیدی، علی (1394). اجرای الگوی انتظامی مقابله با فروش مواد مخدر. فصلنامۀ مطالعات مبارزه با مواد مخدر. 7(25)، صص37-45. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/144356
- نجفی توانا، علی (1386). تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران. تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل. 1(1)، صص278-233. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/144432
- هس، کارن ام. و لیندا، اس. میلر (1382). پلیس در اجتماع (رضا کلهر، مترجم). تهران: انتشارت سروش.
منابع لاتین
- Ashworth, Andrew (2000). Sentencing and criminal justice. Landon, Published by butterworts.
- Blumstein, L., Cohen, G. & Najin (1978). Estimating of Effects of criminal sanction on crime Rates,Washington, dc:national Academy Press.
- Cooper, K, Chatters, R., Kaltenthaler, E. & Wong, R. (2015). Psychological and psychosocial interventions for cannabis cessation in adults: Asystematic review short, Health Technology Assessment, 19(56).1-130. Retrieved from:  https://doi.org/10.3109/16066359.2015.1073719
- Sanches-Queija, I., Oliva, A., Parra, A. & Camacho, C. (2016). Langitudinal analysis of the Role of Family Functioning in Substance use. Journal of Child and Family Studies, 25(1), 232-240. Retrieved from: DOI:10.1007/s10826-015-0212-9
- West, R. (2001). Theories of addiction. Addiction, 96, 3-13.