سنجش راهبردهای پلیسی در شناسایی و دستگیری مجرمان تروریستی با ملاحظاتی در اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک

2 دانش‌آموخته کارشناس ارشد علوم اطلاعات و امنیت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانش‌آموخته دوره دکتری جرم‌یابی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: مجرمان تروریستی با گسترش خشونت و تهدید، ابعاد امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع بشری و بین‌المللی را تحت الشعاع قرار داده است. از اینرو این پژوهش با هدف شناسایی و دستگیری مجرمان تروریستی در پرتو علوم جرم‌یابی و پلیسی و با نگرشی به موازین کیفریِ اسناد بین المللی صورت گرفته است.
روش: روش این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است که با جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 10 نفر از اساتید، خبرگان و صاحب نظران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و پلیس بین‌الملل ناجا به صورت روش نمونه گیری هدفمند، صورت گرفته است.
یافته‌ها: یافته های پژوهش از دیدگاه مصاحبه شوندگان نشان می‌دهد که علاوه بر ظرفیت های قانونی و مقررات بین المللی، چهار عامل 1- جمع آوری هدفمند و تحلیل اطلاعات پیرامون نحوه فعالیت های مجرمان تروریستی 2- عامل اقدامات فنی اطلاعاتی 3- عامل ارتقاءتوان عملیاتی و اشراف اطلاعاتی 4-عامل همکاری های بین المللی پلیس در شناسایی و دستگیری مجرمان تروریستی موثر بوده است.
نتیجه‌گیری؛ پلیس امنیت عمومی و پلیس بین‌الملل ناجا در مواجهه با جرائم تروریستی در پرتو موازین کیفری اسناد بین‌المللی از اقدامات اطلاعاتی، تدابیر و سیاست‌گذاری‌های راهبردی، اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه و پیگرد بین‌المللی برای شناسایی و دستگیری عناصر تروریستی و استرداد مجرمان با رویکرد جرم یابی وکشف جرم بهره برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Police Strategies in Identifying and Arresting Terrorist Criminals with Considerations in International Documents

نویسندگان [English]

  • Peyman Namamian 1
  • Nejat Amiri 2
  • Omran Shabanli 3
1 Assistant Professor of Department of Law Faculty Economic & Administrative Sciences Arak University, Iran
2 Master of Information Science & Disciplinary security Amin University of Law Enforcement Sciences
3 Ph.D Forensic Sciences Amin University of Law Enforcement Sciences
چکیده [English]

Background and Aim: Terrorist Criminals With expansion Violence and threats Dimensions Economic, security, political and social Human and international societies Overshadowed. therefore Identifying and Arresting Terrorist Criminals In the light Science Criminalization & police And with Attitude criminal rules of international documents There have been.
Method: The method of this research is descriptive-analytical By gathering information Through interviews with 10 professors Experts and experts Information Police & And public safety And the International Police NAJA Purposeful sampling method has been used.
Findings: data Research from Comments Interviewees That in addition Capacity International law and regulations Four factors Targeted data collection and analysis About how Activity Terrorist Criminals, Agent of technical information measures, Improvement factor d operational capacity, cooperate International Police in Identifying and Arresting Terrorist Criminals It has been effective.
Conclusions: Information Police & And public safety And the International Police NAJA in confronting with criminal terrorism In the light criminal rules of international documents From intelligence measures Measures and policy making Strategic Countermeasures Identifying and Arresting Terrorist Criminals & delinquent Criminalization approach And the discovery of crime has benefited.
Key Word: Terrorism, International Follow up, technical information measures, Targeted collection.technical information measures, Targeted collection.technical information measures, Targeted collection.technical information measures, Targeted collection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • International Follow up
  • technical information measures
  • Targeted collection