عوامل مؤثر بر عضویت در شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافتۀ مواد مخدر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ زمینه‌ساز و بسترساز ﺑـﺮوز ﺑﺴـﻴﺎری از آسیب‌ها و اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. تحقیق حاضر با هدف تبیین عوامل مؤثر بر گرایش به عضویت در شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافتۀ مواد مخدر انجام شده است.
روش: این مطالعه از نوع تحلیلی که به‌صورت مقطعی در سال 98 انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش، شهروندان بالای 18 سال شهر زاهدان بودند که حجم نمونه، 384 نفر محاسبه شده و نمونه­گیری به روش خوشه­ای چندمرحله­ای از مناطق شهر زاهدان انجام شد. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که روایی صوری آن بررسی شده و برای اطمینان از پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده شده است.
یافته‌­ها: یافته‌های ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ عوامل شناسایی‌شده بر گرایش به عضویت در شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافتۀ مواد مخدر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎداری دارد. یافته‌های آزمون رگرسیون خطی ساده نیز نشان داد پایگاه اجتماعی - اقتصادی، بیش‌ترین تأثیر و شکاف‌های قومی– مذهبی کمترین تأثیر را بر گرایش به عضویت در شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافتۀ مواد مخدر دارد.
نتیجه‌گیری: سازمان‌ها و نهادهای محلی، دولتی و حاکمیتی برای مقابله با قاچاق سازمان‌یافتۀ مواد مخدر در قلمروی مرزهای شرقی کشور نسبت به توسعۀ همه‌جانبۀ مرزهای شرقی (توسعۀ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی) با هدف پیشگیری از آسیب‌ها و تهدیدات ناشی از قاچاق سازمان‌یافتۀ مواد مخدر، اقدامات راهبردی و اجرایی گسترده‌تری را صورت‌بندی و عملیاتی نمایند. لذا ضروری است در کنار سیاست‌های مقابله‌ای و سلبی در مبارزه با این پدیدۀ مهم، اقدامات، رویکردها و راهبردهای ایجابی فرصت‌ساز و قابلیت‌ساز به‌منظور پیشگیری از عضویت در شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، محور برنامه‌ریزی‌های نهادهای مسئول قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Affecting Elements of Membership in Organized Drug Trafficking Networks

نویسندگان [English]

  • nejat amiri 1
  • Mahdi Javaheri 2
1 Instructor of Amin University, Tehran, Iran
2 PhD Student of Supreme National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Drug trafficking is a complicated social issue of our era which leads to plenty of challenges and social deviations. The current study is intended to investigate the factors affecting the tendency to join organized drug trafficking networks.
Research methodology: This paper was conducted cross-sectional study in 2019. Statistical population included of the number of citizens over the age of 18 in Zahedan was 350،266. The sample size was calculated based on Morgan table 384 people and sampling was done by multi-stage cluster method from Zahedan city. The research tool was a questionnaire whose face validity was examined and Cronbach's alpha was used to ensure reliability.
Findings: The findings show that there is a tendency to join the organized drug trafficking networks. The findings of the simple linear regression test showed that the socio-economic status had the greatest impact on the tendency to join. It has drugs in organized drug trafficking networks، and also ethnic-religious divisions have the least impact on the tendency to join organized drug trafficking networks.
Conclusion: Local and governmental organizations in order to combat with organized drug trafficking in the territory of the eastern borders of the country should formulate and implement strategic and executive measures for preventing threats of organized drug trafficking (for cultural, social, economic, political and security development). Therefore, in addition to counter narcotics policies which have been done against this important phenomenon, some opportunities and capacity building must be created so as to prevent membership in drug trafficking networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organized trafficking
  • Trafficking networks
  • Drugs
  • Geopolitical position
منابع فارسی
- اثبات‌زاده، بهنام (پاییز 1398). بررسی شیوه‌های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر. فصلنامۀ دانش انتظامی گیلان. 8(31)، صص76-103. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/x83361
- اکبری، حسن و احمدی، حسین (زمستان 1391). بررسی جامعه‌شناختی پدیدۀ قاچاق مواد مخدر توسط زنان در شهر زنجان. فصلنامۀ مطالعات امنیت اجتماعی. 3(32). صص113 -132 قابل بازیابی از: https://b2n.ir/n59650
- بختیاری، لطفعلی؛ قاسمی اردهائی، علی؛ خباز، صمد و قاسمی، لیلا (1399). مدیریت مبارزه با ساختارهای اجتماعی- فردی علل اعتیاد به مواد مخدر در ایران. فصلنامۀ پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی. 15(58)، صص131-150. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/u40582
- حشمت زاده، محمدباقر و گله‌دار، مجید (بهار1391). قاچاق مواد مخدر و سیاست‌های نوین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان سیستان و بلوچستان. پژوهشنامۀ دفاع مقدس. 1(1)، صص155-187. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/h61714
- جعفریان، محمدحسن؛ احتشامی، علی و حسنوند، غلامرضا (1394). عوامل جغرافیائی مؤثر بر قاچاق مواد مخدر از مرز استان هرمزگان. پژوهشنامۀ مطالعات مرزی. 3(2)، صص99-12. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/n10669
- سلطانی نژاد، امیر؛ برشان، ادیبه؛ اسدی، امیر صدرا؛ بلوردی، مریم و سادیی، علی (1397). واکاوی کیفی قاچاق مواد مخدر از منظر زنان قاچاقچی زندان مرکزی شهر کرمان. زن در توسعه و سیاست. 16(1)، صص111-129 قابل بازیابی از: https://b2n.ir/y62076
- شایگان، فریبا و اصغرزاده، سمیه (بهار1394). جایگاه مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرم مواد مخدر. فصلنامۀ سلامت اجتماعی و اعتیاد. 2(5)، صص69 - 86. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/m27642
- قربانی، ابراهیم؛ اکبری، کریم؛ محمدی، میر صادق و حسینی، بهرام (تابستان 1395). بررسی و مقایسۀ تطبیقی قانون مبارزه با مواد مخدر، پیش‌سازها و روان‌گردان‌ها در ج.ا.ایران با برخی کشورهای همسایه. فصلنامۀ مطالعات بین‌المللی پلیس. 6(26)، صص37-9 قابل بازیابی از: https://b2n.ir/t55886
- کیانی، کیانوش (١٣٨9). نگاهی به قوانین مبارزه با مواد مخدر. نشر جامعه و فرهنگ، کمیته مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- محمدی، مجید (1391). راﻫﻜﺎرﻫـﺎ و پیش‌آمده‌ای ﻗﺎﭼـﺎق ﻛـﺎﻻ در ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﻣـﺮزی (ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ موردی؛ شهر ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ). دوﻣﻴﻦ همایش ملی راهکارهای توسعۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ برنامه‌ریزی منطقه‌ای. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/n43462
- محمدی انارکی، حمید (1395). عوامل مؤثر بر گرایش به قاچاق در بین زندانیان شهر کرمان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.
منابع لاتین
- Agnew.R. & Brungardt, T.M. (1991). Juvenile misconduct and delinquency. Boston: Houghton and Mifflin.
- Becker, G. (1968). Crime and punishment. Journal of Political Economy 76(2), 162-217. Retrieved from:https://b2n.ir/a20803
- Brush, J. (2007). Does income inequality leads to more crime? a comparison of cross - sectional and time-series analyses of United States counties, Economics Letters 96, 264-268. Retrieved from:  https://b2n.ir/s08012
- Cohen, A., Kluegel, H.G. & land, R. (1981). Neighbourhoods and Crime. New York: Lexington.
- Gottfredson, L. (1990). Privation and vulnerability to victimization for Canadian youth: The contexts of gender, race, and geography, Youth Violence and Juvenile Justice, 2(4), PP 123 -139. Retrieved from: https://b2n.ir/b40253