نقش سازمان‌ها و نهادها در مدیریت یکپارچه پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : برگرفته از رسالۀ دکتری

نویسندگان

1 استادیار مدیریت راهبردی فضای سایبر دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین ملی، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و فراگیر شدن بهره‌برداری از فضای سایبر، نیاز به ایجاد سازوکار قانونی و حقوقی در امر پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری بر مبنای اسناد راهبردی کشور صورت گرفته و در این تحقیق تلاش بر آن است تا جایگاه و نقش سازمان‌ها و نهادها در مدیریت یکپارچه پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نگاشت نهادی تبیین شود.
روش‌: این پژوهش از حیث هدف کاربردى، از نظر روش توصیفی و از نظر جمع­آوری اطلاعات در زمره تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری پ‍‍ژوهش را خبرگان حوزه مدیریت، پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری به تعداد 61 نفر از سازمان‌ها و نهادهای عضو شورای عالی فضای مجازی کشور تشکیل می‌دهند. ابزار گردآوری پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته است که پس از تأیید نهایی روایی آن توسط خبرگان، سنجش پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ (854/0=α) به دست آمد. برای تجزیه‌ و تحلیل داده­ها با به‌کارگیری آزمون‌های آماری توصیفی، فراوانی متغیرهای زمینه‌ای جامعه موردمطالعه تحلیل و با انجام آزمون‌ فریدمن و آزمون کای‌دو داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS  مورد تحلیل و رتبه‌بندی قرار گرفتند.
یافته‌ها: نظر به بهره‌گیری از ابزارها و آزمون‌های مناسب، در میان سازمان‌ها و نهادهای کشور 35 سازمان و نهاد کنشگر در مدیریت یکپارچه پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری نقش مؤثر دارند که در سه گروه راهبری، مجری و پشتیبان ساماندهی و رتبه‌بندی شده‌اند.
 نتیجه‌گیری: نتایج حاصل بیان‌گر این است که علی‌رغم پیچیدگی‌ها، تعامل و همکاری در زیست‌محیط سایبری کشور، 35 نهاد و سازمان‌ در مدیریت یکپارچه پیشگیری و مقابله با جرائم‌ ‌سایبری نقش راهبری، مجری و پشتیبانی دارند که می‌توان با ارائه راهکارهای اجرایی با ایجاد برنامه منسجم در جهت پیشگیری و مقابله با جرائم ‌سایبری در سطح کشور اقدام و در رفع موانع موجود و پیشگیری از موازی‌کاری مؤثر واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of organizations and institutions in the integrated management of prevention and combating cybercrime In the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Javad Jahanshiri 1
  • Reza Taghipour 2
  • Amir Hossein Yavary 3
  • Seyed kamal Hadianfar 4
1 -
2 -
3 -
4 -
چکیده [English]

Purpose: With the development of new information and communication technologies and the widespread use of cyberspace, the need to establish a legal mechanism the field of prevention and combating cybercrime based on the strategic documents of the country and in this study To explain the position and role of organizations and institutions in the integrated management of prevention and combating cybercrime in the of Iran with an institutional mapping approach.
Methodology: This research is a descriptive method in terms of applied purpose and survey research in terms of data collection. The statistical population of the study consists of experts in the field of management, prevention and combating of cybercrime in 61 organizations and institutions that are members of the Supreme Council of Cyberspace. The tool is a researcher-made questionnaire that after final confirmation of its validity by experts, the reliability of the questionnaire was measured by Cronbach's alpha coefficient (α=0.854). To analyze the data using descriptive statistical tests, the frequency of contextual variables the study population was analyzed and by performing Friedman test and chi-square test, the data were analyzed and ranked using SPSS software.
Findings: Considering the use of appropriate tools and tests, among the organizations and institutions of the country, 35 organizations and active institutions have an effective role in integrated management of prevention and combating cybercrime, which are organized and ranked in three groups: leadership, executor and support.
Conclusion: The results indicate that despite the complexities, interaction and cooperation the cyber environment of the country, 35 institutions and organizations in integrated management of prevention and combating cybercrime have a leading, implementing and supportive role that can be provided by providing executive solutions by creating a coherent plan. Prevent and deal with cybercrime at the national level and be effective in removing existing barriers and preventing parallelism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevention and Confronting
  • Cyber Crime
  • Organizations and Institutions
  • Integrated management
  • Institutional Mapping