نقد دام‌گستری در جرائم مواد مخدر مستوجب اعدام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: عملیات دام‌گستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که موردنظر آنان است. تحقیق حاضر با هدف بررسی انتقادی بهره‌گیری از دام‌گستری توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر در جرائم مستوجب اعدام و حبس ابد و ابتناء دادنامه‌های صادره بر این روش تحصیل دلیل، انجام شده است.
روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق با توجه به دسترسی محققین به سامانه منابع رأی پژوهشگاه قوه قضاییه، بیش از 1000 رأی در زمینۀ دام­‌گستری در جرائم مواد مخدر جمع‌آوری و مطالعه شده است و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای رویه موجود مورد تحلیل قرار گرفته است. انتخاب این میزان رأی به خاطر این مهم بود که رویۀ عملی محاکم احراز گردد و انتساب اشتباه به رویۀ عملی داده نشود. با توجه به فقدان معیاری ثابت از لحاظ عددی جهت احراز رویه، به نظر می­رسد با بررسی بیش از 1000 رأی، رویه تا میزان قابل قبولی قابل احراز است.
یافته‌ها: با بررسی و مطالعه دادنامه‌ها در اکثر قریب به اتفاق موارد مشاهده می­شود که مأموران مبارزه با مواد مخدر برای کشف مواد و دستگیری مرتکبان پیشنهادی را مطرح می­کنند که در صورت پذیرش آن پیشنهاد از سوی وی، اعدام یا حبس ابد مرتکب را در پی خواهد داشت.
نتیجه‌­گیری: با بررسی دادنامه‌های اصداری، این امر روشن شد که استفاده از دام­گستری و سفارش خرید از سوی ضابطان به فروشندگان مواد، شیوه رایج در دستگیری مجرمان است و ضابطان تعمداً به منظور حذف مرتکبین، مقدار سفارش و خرید مواد را به میزانی افزایش می‌دهند که متعاقب دستگیری و محاکمه، حبس ابد و اعدام در انتظار مرتکبان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigation of entrapment in drug crime with capital punishment

نویسندگان [English]

  • Mohsen Borhani 1
  • saman siavashi 2
1 -
2 -
چکیده [English]

background and objective: entrapment means prposing some crime by the judical authorities. this method is more common in drug crimes. thr purpose of this stydy was to explore how police officer use entrapment in drug crimes.
methodology: the present research is descriptive-analytical. in this study more than 1000 votes on drug crime have been collected and studied. we use library resource for analysing.
finding: we studied more than 1000 votes and we find that the police officer use entrapment in most cases and they propose drug with the most serve punishment which would lead to capital pinishment or life imprisonment . in facet they use intrapment for disabling offender and this method violates the human right and the rule of law also this method violates some sacred rules of islam. in fact islam prpose we should Be cautious in some crime that is lead to capital punishment and in this crime if we face with some doubt that crime is not proven also in islamic view Cooperation in the crime is forbidden and it seems entrapment is Some kind of cooperation in the commission of crime and because of this reason The use of entrapment should be prohibited or its scope specified in the law

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrapment
  • drug
  • Capital Punishment
  • life imprisonment