راهکارهای پیشگیری وضعی از تبانی در معاملات دولتی

نوع مقاله : برگرفته از رسالۀ دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه تبانی در انواع مختلف معاملات دولتی، از جمله مهم‌ترین جرایم اقتصادی باعث نقض رقابت سالم و وقع جرایم و تخلفات متعدد می شود. پژوهش حاضر با نگاهی به رهنمودهای مختلف سازمان ملل متحد و تجربه کشورهای پیشرو و آسیب‌شناسی میدانی وضعیت کشور در صدد است تا به روز ترین راهکارهای پیشگیرانه ی وضعی از وقوع فساد و تبانی در معاملات دولتی را بومی سازی نماید.
روش: روش اجرای این پژوهش با ترکیب روش توصیفی تحلیلی در قالب  ابزار کتابخانه ای و روش کیفی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه در میان کنشگران معاملات دولتی و با روش نمونه گیری تصادفی صورت گرفت و یافته های بدست آمده با مطالعات راهکارهای بین المللی کشورها انطباق و تحلیل شد.
یافته‌ها: مولفه های تعیین کننده ای چون تضمین شفافیت، دسترس پذیر ساختن اطلاعات معاملات دولتی، تقویت رقابت میان شرکت کنندگان، توسل به دولت الکترونیکی، تضمین یکپارچگی معاملات و قائل شدن جایگاه برای ناظران بیرونی را ازجمله موثرترین تدابیر پیشگیرانه وضعی از تبانی در معاملات دولتی برشمرد. همچنین با توسل به تدابیر این پیشگیری، می توان با پیش بینی ورود مرحله مدار نهادهای نظارتی مخلف در برگزاری معاملات دولتی سلامت انعقاد این معاملات را افزایش داد.
نتیجه‌گیری: عملکرد واکنشی صرف در تبانی در معاملات دولتی به عنوان یکی از جرایم اقتصادی نمی تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد بلکه پیشگیری وضعی از طریق یکپارچه سازی نظارت بر معاملات دولتی و قانونگذاری جامع در زمینه آیین معاملات جایگاه ویژه ای دارد. همچنین مشارکت نهادهای مختلف در تدابیر پیشگیرانه ی وضعی بر اثربخشی این تدابیر می افزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Situational prevention and Corruption in government transactions/procurements

نویسندگان [English]

  • Mohammad Geravand 1
  • Akbar Varvaie 2
1 -
2 -
چکیده [English]

Background and Aim: Today, collusion in various types of government transactions, including the most important economic crimes, leads to the violation of healthy competition and the occurrence of numerous crimes and violations. The present study looks at the various UN guidelines and the experience of leading countries and the field pathology of the country in order to localize the most up-to-date solutions to prevent corruption and collusion in government transactions.
Method: The method of conducting this research was a combination of descriptive-analytical method in the form of library tools and qualitative field method through distribution of questionnaires among government traders and random sampling method were analyzed.
Findings: Determining components such as ensuring transparency, making public transaction information accessible, strengthening competition among participants, resorting to e-government, ensuring transaction integrity and giving a place to outside observers are among the most effective measures to prevent collusion in transactions. The government enumerated. Also, by resorting to the measures of this prevention, it is possible to increase the health of the conclusion of these transactions by anticipating the entry of the orbital stage of the violating regulatory institutions in holding government transactions.
Conclusions: Reactive action only in collusion in government transactions as one of the economic crimes cannot have a significant effect, but situational prevention through the integration of government transaction monitoring and comprehensive legislation in the field of transaction procedures has a special place. Also, the participation of various institutions in preventive measures increases the effectiveness of these measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collusion in government transactions
  • Situational Prevention
  • Monitoring and organizing
  • Transparency
  • Reporting of crime