ارائه الگوی سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی دانش آموزان (پارادایم کیفی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت استراتژیک دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

4 دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: نقـش ضابطان دادگستری در فرآینـد جنـایی، منحصـر بـه کشف جرم و دستگیری مجرمان نیست، بلکه نقش مهمی درپیشگیری از بـزه دیدگی افراد نیز دارند.هدف کلی پژوهش ارائه الگوی سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی دانش آموزان می باشد.
روش: ماهیت پژوهش اکتشافی و از داده های کیفی استفاده شد.جامعه آماری،صاحب ‌نظران نهادهای (ناجا،قضایی،آموزش و پرورش،بهزیستی،اصلاح و تربیت)می باشند.محقق دراین زمینه از روش گلوله برفی برای رسیدن به اشباع نظری استفاده نمودکه پس از مصاحبه عمیق با تعداد14نفر از نخبگان به اشباع نظری دست یافت.داده ها بامصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها باروش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت.
یافته‌ها: سیاست جنایی اجرایی پلیس درپیشگیری از بزه دیدگی دانش آموزان درسه بعدحمایتی، مشارکتی و تعاملی و چهارمولفه عموم،درمعرض خطر،شاهدو مطلع و تکرار بزه دیدگی دسته بندی و هرکدام شامل شاخص- هایی می باشند که به تفصیل ارائه شده است.
نتیجه‌گیری: پلیس با ایجاد اعتماد ‌و همکاری با مدیران مدارس، خانواده و سازمان های متولی امر پیشگیری می تواند تا حدزیادی از بزه دیدگی دانش آموزان و تکرار آن پیشگیری نماید. برای تحقق این مهم، بروزرسانی و ارتقاء تجهیزات و سامانه های اطلاعاتی متناسب با تحولات محیط مجرمانه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Police Executive Criminal Policy in Preventing Student Delinquency (Qualitative Paradigm)

نویسندگان [English]

  • hossein sharifpour 1
  • Esmaeil Ahmadi Moghaddam 2
  • mohammad barani 3
  • DAVOOD DOAGOOYAN 4
1 -
2 -
3 -
4 -
چکیده [English]

Background and objective: the role of judicial officers in the criminal process is not limited to the detection of crime and the arrest of criminals, but they also play an important role in preventing people from delinquency. The general purpose of this study is to provide a model of police executive criminal policy in preventing student delinquency.
Method: this research is of exploratory nature in which qualitative data is used. The statistical population includes experts from a variety of institutions (NAJA, judiciary, education, welfare, correction and rehabilitation centers). The author, using the snowball method and after holding in-depth interviews with 14 experts, has reached theoretical saturation. The data were collected through in-depth and semi-structured interviews and were subsequently analyzed using qualitative content analysis.
Findings: the police executive criminal policy in preventing student delinquency is divided into three supportive, collaborative, and interactive dimensions and four public, at risk, witness and informed, and repeated delinquency components, each consisting of indicators which are presented in detail.
Results: the police by creating trust and cooperating with school principals, family, and organizations in charge of prevention can, to a large extent, prevent victimization and its repetition. To realize this, updating and upgrading the equipment and information systems according to the latest developments in the criminal environment is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Policy
  • executive criminal policy
  • prevention
  • Delinquency
  • Student