دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، زمستان 1399 

پژوهشی

1. فضای مجازی و ارتکاب جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

صفحه 9-32

ابراهیم قربانی؛ ابوالفضل پورمنافی؛ حمیدرضا کرمی؛ صمد شکوهی راد


3. فراتحلیل تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر گرایش به جرم

صفحه 59-82

طاها عشایری؛ الهام عباسی؛ اکبر ذوالفقاری؛ فاطمه نامیان


5. عوامل جامعه شناختی ارتکاب قتل عمد

صفحه 103-124

داود دعاگویان؛ محمدرضا قائمی‌نژاد؛ نادر آزادی؛ محمد سمیعیانی


6. الگوی تشخیص صحنه‌های ساختگی در جرم‌یابی قتل

صفحه 125-158

علی جهانگیرپور؛ جلال شیرزاد؛ اصحاب حبیب زاده؛ مرتضی نجفی علمی


7. چالش‌های امنیتی شبکۀ اجتماعی کوچ‌سرفینگ

صفحه 159-182

محمدرضا پویافر؛ علیرضا نجفی؛ مهدی کرمی خانیک؛ سعیده داوری مقدم