دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، بهار 1400 
2. بررسی عوامل مؤثر بر فقدانی افراد و راهکارهای پیشگیری از آن

صفحه 31-50

ایرج دوستی؛ کریم دوستی؛ حسین شعبانی


5. تدوین مدل مفهومیِ شناختارهای جرم‌زا براساس تحلیل روایت زندگی مجرمان سایبری

صفحه 91-111

اعظم هادی خامنه؛ سیدعبدالمجید بحرینیان؛ خدیجه ابوالمعالی حسینی


6. بررسی گفتمان‌های متعارض قانون‌گذار و برنامه‌های پلیسی در کنترل سوء مصرف موادمخدر

صفحه 112-130

سجاد مختارنیا؛ فرهاد اله وردی میگونی؛ مهدی اسماعیلی