دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، بهار 1400 

برگرفته از رسالۀ دکتری

1. راهبردهای جرم‌یابی جرائم سازمان‌یافتۀ مواد مخدر

صفحه 9-30

dorl.net/dor/20.1001.1.17359367.1400.16.1.1.9

مجید کریمی؛ علی‌محمد احمدوند؛ علیرضا جزینی؛ اصحاب حبیب زاده


برگرفته از رسالۀ دکتری

4. گفتمان‌های متعارض قانون‌گذار و برنامه‌های پلیسی در کنترل سوءمصرف موادمخدر

صفحه 83-110

DORL.NET/DOR/20.1001.1.17359367.1400.16.1.4.2

سجاد مختارنیا؛ فرهاد اله وردی میگونی؛ مهدی اسماعیلی


برگرفته از رسالۀ دکتری

9. الگوی بازسازی صحنة جرم قتل با رویکرد جرم‌یابی

صفحه 213-230

DORL.NET/DOR/20.1001.1.17359367.1400.16.1.9.7

حمیدرضا ماهیدشتی؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد قصری؛ سید ابوالحسن بتولی