دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، پاییز 1400 

برگرفته از طرح پژوهشی

1. الگوی پی‌جویی جرائم مواد مخدر در فضای مجازی

صفحه 9-26

ابراهیم قربانی؛ مجید کریمی


برگرفته از رسالۀ دکتری

5. چالش‌های رعایت حقوق شهروندی متهم در فرآیند جرم‌یابی

صفحه 101-125

مسعود مرشدی؛ محسن اسماعیلی؛ علی محمد احمد وند؛ اکبر وروایی


پژوهشی

6. هرزه‌نگاری سایبری علیه کودکان در سیاست جنایی تقنینی ایران با نگاهی به حقوق انگلیس

صفحه 191-210

سعید عطازاده؛ محمود قیوم‌زاده؛ روزبه حسین زاده


7. بررسی مخاطرات شغلی کارکنان مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر

صفحه 157-178

حمیدرضا کرمی؛ تهمینه باهری؛ حسین فیضی؛ حسین اردلانی