دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1394 
2. بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

صفحه 37-64

عبدالرضا امیری؛ اصحاب حبیب زاده؛ رضا بهشتی؛ رضا عبدالرحمانی


4. تجسس درحریم خصوصی مکانی اشخاص با رویکرد امنیت اخلاقی

صفحه 91-120

سعید عطا زاده؛ سید محمود میرخلیلی؛ محمدعلی حاجی ده‌آبادی؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ محمد ابراهیم شمس‌ناتری