دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز 1396 
4. واکاوی عوامل قتل عمد در شهر اراک

صفحه 71-88

محمدرضا رهبرپور؛ فرزانه سجادی هزاوه


6. نقش اشراف اطلاعاتی پلیس در برقراری نظم و امنیت (با تأکید بر نیروی انسانی و تجهیزات)

صفحه 111-132

حسین ذوالفقاری؛ امیرحسین یاوری؛ محمدحسن صنیعی؛ ابوالفضل پورمنافی


8. جایگاه آینده‌پژوهی در جرم یابی

صفحه 135-156

عبدالله هندیانی؛ مسعود مرشدی


9. عوامل مؤثر بر سیاست جنایی مشارکت مدار در تأمین امنیت

صفحه 157-178

افشین میرزایی؛ مرتضی محمدی؛ محمد میرزایی؛ صید علی صفری