دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تابستان 1397 
1. مقایسۀ تطبیقی تحلیل فضایی – مکانی جرائم شهری

صفحه 9-30

وحید بارانی پسیان؛ علی اصانلو؛ مصطفی توکلی نغمه؛ ابوالفضل پورمنافی


3. گونه شناسی مجرمان خیانت ‌در امانت

صفحه 53-76

مهدی فانی خلیل‌آباد؛ سید حسین حسینی؛ حمیدرضا میرزاجانی


7. بررسی مبانی کنش‌های قومی و تأثیر آن بر مقولۀ امنیت

صفحه 149-174

جلال درخشه؛ سیدعلی مؤمنی؛ مهدی پیروزفر؛ محمدهادی راجی


9. آسیب‌شناسی تعامل پلیس و دستگاه قضایی در فرآیند جرم‌یابی

صفحه 185-208

عبدالله هندیانی؛ امیرحسین یاوری بافقی؛ صالح عبدی نژاد؛ سودابه عزیزی؛ داود دعاگویان