تماس با ما

تلفن: 48931179- 48931171 تلفکس:48931179

کد پستی: 1498619991- صندوق پستی: 1397/14515

رایانامه Pajoohesh@police.ir

نشانی: تهران، منطقة 22شهرداری، انتهای بزرگراه شهید همت غرب، ابتدای بزرگراه شهید خرازی،  بعد از تقاطع غیر همسطح  شهید خرازی و آزادگان، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکدة علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه.


CAPTCHA Image