اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد قربانی

دانشگاه علوم انتظامی امین

pajooheshpolice.ir

سردبیر

جعفر هزارجریبی

استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

jafar_hezaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حسین میرمحمد صادقی

استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

h_sadeghisbu.ac.ir

جمشید صالحی صدقیانی

استاد روش تحقیق و آمار دانشگاه علامه طباطبایی

p_dr_ssyahoo.com

ابراهیم متقی

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

emotaghiut.ac.ir

اکبر وروایی

استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

dr.akbarvarvaeiyahoo.com

مجید پورعشور یاسوری

استاد جغرافیا دانشگاه گیلان

yasoorium.ac.ir

غلامرضا محمدنسل

دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

g_mnaslyahoo.com

قدیر نظامی پور

دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

dr.ghn38yahoo.com

امیر حسین یاوری بافقی

مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

yadyaran.90gmail.com

حسین آقابابایی

دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه گیلان

hbabai2002yahoo.com

جعفر حسین‌پور

دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی امین

j.sadat95gmail.com

جلال شیرزاد

دانشیار پزشکی قانونی دانشگاه علوم انتظامی امین

jalal_shirzadyahoo.com

دبیر تخصصی

علی جهانگیرپور

دانشگاه علوم انتظامی امین

ali_jahangirpouryahoo.com

مدیر اجرایی

محمد جوانمرد

دانشگاه علوم انتظامی امین

yang.man80gmail.com
+989147364818