ارتقای کیفی استناددهی فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی به سطح «Q1»

ارتقای کیفی استناددهی فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی به سطح «1Q» براساس اعلام سامانه نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)