داوران

داوران شماره پاییز 1398 (55)

محمد اسدی فرد دانشگاه علوم انتظامی امین
عباسعلی حسین خانزاده دانشگاه گیلان
فریبرز درتاج دانشگاه علوم انتظامی امین
عبدالله دیانتی دانشگاه علوم انتظامی امین
لیلا ذوقی دانشگاه علوم انتظامی امین
ابراهیم رجبی تاج امیر دانشگاه علوم انتظامی امین
احمد سوری دانشگاه علوم انتظامی امین
علی صداقتی دانشگاه امام محمدباقر (ع)
حسین طالبیان دانشگاه علوم انتظامی امین
علی عزیزی دانشگاه علوم انتظامی امین
طاها عشایری دانشگاه کاشان
فردوس قماشچی دانشگاه علوم انتظامی امین
مهدی مقیمی دانشگاه علوم انتظامی امین
محمد میرزایی دانشگاه علوم انتظامی امین
مرتضی نجفی علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
اکبر وروایی دانشگاه علوم انتظامی امین
جعفر هزارجریبی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
حمید هوشنگی دانشگاه امام صادق (ع)
مهدی یوسفی مراغه دانشگاه آزاد اسلامی

 

داوران شماره زمستان 1398 (56)

علی احتشامی دانشگاه علوم انتظامی امین
اکبر استرکی دانشگاه علوم انتظامی امین
نوذر امین صارمی دانشگاه علوم انتظامی امین
محسن بابایی دانشگاه علوم انتظامی امین  (Publons)
محمدرضا پویافر دانشگاه علوم انتظامی امین
محمد جوانمرد دانشگاه علوم انتظامی امین
اصحاب حبی بزاده دانشگاه علوم انتظامی امین
ناهید حسینی دانشگاه علوم انتظامی امین
ابراهیم داودی دانشگاه علوم انتظامی امین
ابراهیم رجبی تاج امیر دانشگاه علوم انتظامی امین
طاها عشایری دانشگاه کاشان
وجه‌الله قربانی زاده دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
مهدی مقیمی دانشگاه علوم انتظامی امین
علیرضا نجفی دانشگاه علوم انتظامی امین
سید رضا نقیب السادات دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
جعفر هزارجریبی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
خلیل هلالی محمدی دانشگاه علوم انتظامی امین

 

داوران شماره بهار 1399 (57)

محمد اسدی فرد دانشگاه علوم انتظامی امین
نوذر امین صارمی دانشگاه علوم انتظامی امین
علی جهانگیرپور دانشگاه علوم انتظامی امین
جعفر حسین‌پور دانشگاه علوم انتظامی امین
ناهید حسینی دانشگاه علوم انتظامی امین
افشین خارا دانشگاه علوم انتظامی امین
هادی رستمی دانشگاه بوعلی سینا
عابدین صفری کاکرودی دانشگاه علوم انتظامی امین
مرتضی عارفی دانشگاه کاشان
رضا عبدالرحمانی دانشگاه علوم انتظامی امین
سعید عطازاده پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
میررحیم فخرز دانشگاه علوم انتظامی امین
بهزاد لک دانشگاه علوم انتظامی امین
محمد میرزایی دانشگاه علوم انتظامی امین
علیرضا نجفی دانشگاه علوم انتظامی امین
امیرحسن نیازپور دانشگاه شهید بهشتی
حسین وفادار دانشگاه علوم انتظامی امین
جعفر هزارجریبی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
امیرحسین یاوری بافقی دانشگاه علوم انتظامی امین

 

داوران شماره تابستان 1399 (58)

علی اصانلو دانشگاه علوم انتظامی امین
علی افشار دانشگاه علوم انتظامی امین
مجتبی انصاریان دانشگاه پیام نور
وحید بارانی دانشگاه علوم انتظامی امین
غلامحسین بیابانی دانشگاه علوم انتظامی امین
علیرضا جزینی دانشگاه علوم انتظامی امین
ناهید حسینی دانشگاه علوم انتظامی امین
لیلا ذوقی دانشگاه علوم انتظامی امین
حسین طالبیان دانشگاه علوم انتظامی امین
سبحان طیبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سعید عطازاده پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
مهدی محمدی دانشگاه علوم انتظامی امین
سراج‌الدین محمودیانی دانشگاه شیراز
یحیی میرشکاران دانشگاه علوم انتظامی امین
پیمان نمامیان دانشگاه اراک
جعفر هزارجریبی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
حسین وفادار دانشگاه علوم انتظامی امین

 

داوران شماره پاییز 1399 (59)

جعفر هزارجریبی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

حسین طالبیان دانشگاه علوم انتظامی امین 

طاها عشایری دانشگاه کاشان

رسول نجار باغسیاه دانشگاه علوم انتظامی امین

محسن بابایی دانشگاه علوم انتظامی امین (Publons

سعید عطازاده پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

 اکبر وروایی دانشگاه علوم انتظامی امین

جلال شیرزاد دانشگاه علوم انتظامی امین (Publons)

ابراهیم رجبی تاج امیر دانشگاه علوم انتظامی امین

مهدی مقیمی دانشگاه علوم انتظامی امین

نوذر امین صارمی دانشگاه علوم انتظامی امین

جلال انصاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

میر رحیم فخرز دانشگاه علوم انتظامی امین

جواد منظمی تبار دانشگاه علوم انتظامی امین

سید محمدرضا موسوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

جواد کیانی دانشگاه علوم انتظامی امین

غلامرضا محمدنسل دانشگاه علوم انتظامی امین

اصحاب حبیب زاده دانشگاه علوم انتظامی امین

 

داوران شماره زمستان 1399 (60)

صغری ابراهیمی قوام  دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

اکبر استرکی             دانشگاه علوم انتظامی امین

محمد اسدی فرد        دانشگاه علوم انتظامی امین

نوذر امین صارمی       دانشگاه علوم انتظامی امین

غلامحسین بیابانی       دانشگاه علوم انتظامی امین

رضا پارسا            پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا (Publons)

جواد جهانشیری         دانشگاه علوم انتظامی امین

علی جهانگیرپور        دانشگاه علوم انتظامی امین

جعفر حسین‌پور         دانشگاه علوم انتظامی امین

ناهید حسینی              دانشگاه علوم انتظامی امین

ابراهیم داودی           دانشگاه علوم انتظامی امین

مژگان سپاه منصور     دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

فریبا شایگان              دانشگاه علوم انتظامی امین

حسین طالبیان             دانشگاه علوم انتظامی امین

محمدعلی عامری       پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

رضا عبدالرحمانی      دانشگاه علوم انتظامی امین

طاها عشایری             دانشگاه کاشان

سعید عطازاده            پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

غلامرضا محمدنسل    دانشگاه علوم انتظامی امین

جعفر هزارجریبی       دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

  قابل توجه داوران محترم نشریه
با سلام و عرض احترام؛
خواهشمند است با توجه به اطلاع رسانی که به پست الکترونیک شما ارسال شده است، وارد صفحه شخصی خود در سامانه نشریات شوید و مقالات ارسالی را ارزیابی فرموده و نتیجه ارزیابی را از طریق همین سامانه با مدنظر داشتن موارد زیر و برابر فرم تنظیمی در سامانه ارسال فرمایید:
1- همسو بودن موضوع، محتوا و نتایج تحقیق با اهداف فصلنامه؛
2- تبیین رویکردها و راهبردهای مرتبط با علوم اطلاعاتی و جنایی؛
3- ایجاد بستر و زمینه های تبیین، تولید و نشر اندیشه های مرتبط با رویکرد اطلاعاتی و جنایی پلیس؛
4- داشتن رویکرد پژوهشی و کاربردی؛
5- توجه به ساختار شکلی محتوایی نشریه.

ردیف

مؤلفه ارزیابی

نمره مبنا

نمره داور

توضیحات

1

تناسب عنوان و موضوع با محتوا

3

 

 

2

چکیده مقاله و کلیدواژه‌ها

10

 

 

3

طرح مسئله و ضرورت تحقیق

10

 

 

4

پیشینه وادبیات تحقیق

10

 

 

5

روش شناسی تحقیق

10

 

 

6

روش های آماری (تجزیه وتحلیل)

5

 

 

7

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

15

 

 

8

روزآمدی منابع

15

 

 

9

رعایت قواعد ماخذ نویسی

3

 

 

10

روان نویسی و انسجام بخش های مقاله

4

 

 

11

نوآوری، خلاقیت و  یافته های جدید

15

 

 

جمع امتیاز (از 100 امتیاز)

 

 

 
کلیه اساتید و علاقمندان به داوری مقالات نشریه با شرایط زیر می توانند در سامانه به عنوان داور ثبت نام نموده و نشریه «پژوهش های اطلاعاتی و جنایی» را به عنوان نشریه مورد نظر خود جهت داوری مقالات انتخاب نمایند.
1. تخصص در یکی از رشته های مورد نظر نشریه به ویژه در حوزۀ علوم اطلاعاتی، جنایی و کشف جرم؛
2. داشتن سوابق پژوهشی و علمی معتبر در رشته تخصصی خود؛
3. ارسال رزومه علمی خود به دفتر نشریه و دریافت تأییدیه از طرف نشریه.
 
دبیرخانه فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
ایمیل نشریه: Pajoohesh@police.ir 
  شماره تماس دبیرخانه: 021 48931179 - 48931171